Innledning

Emnet skal ta for seg sentrale problemstillinger innenfor individuell arbeidsrett

 • Innføring i arbeidsrett
 • Innføring i juridisk metode
 • Ansettelser
 • Likebehandling og vern mot diskriminering
 • Arbeidsavtalen
 • Rettigheter og plikter
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidsmiljø
 • Arbeidstid
 • Lønn, ferie og feriegodtgjørelse
 • Sykdom og arbeidsforhold
 • Permisjoner
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Opphør av arbeidsforhold

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter
 • har kunnskaper om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver
 • har kunnskap om hvilke oppgaver offentlige organer har på arbeidsrettens område
 • har kunnskap om arbeidsrettslig tvisteløsning

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere og formulere relevante problemstillinger for generelle og konkrete rettsspørsmål
 • kan gjennomføre selvstendige drøftelser av juridiske problemstillinger i arbeidsrett med anvendelse av det relevante rettskildemateriale

Generell kompetanse

Studenten...

 • har evne til kritisk og selvstendig analyse
 • har forståelse for rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
 • har forståelse av arbeidsrett i et internasjonalt perspektiv

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av teori og praktisk anvendelse. Gjennomgang og løsing av praktiske oppgaver og case vil være sentralt i gjennomføringen.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli søkt å nytte eksterne gjesteforelesere med næringslivserfaring for å forsterke læringen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)