Innledning

Emnet består av to hovedtemaer: Forhandling og påvirkning.

Forhandling inneholder:

 • Sentrale oppgaver og utfordringer i forhandlinger
 • Stadier i forhandlinger
 • Fordelingsforhandlinger
 • Integrasjonsforhandlinger
 • Flerpartsforhandlinger
 • Mekling
 • Organisering av forhandlinger
 • Forhandlinger på tvers av kulturer
 • Konflikthåndtering

Påvirkning inneholder:

 • MIRAKEL-metoden for å planlegge, gjennomføre og evaluerere påvirkningsprosesser
 • De sju faktorene som inngår i en påvirkningsstrategi: Mål, interessenter, relasjoner, aktiviteter, kontekst, evaluering og læring
 • Etiske teorier og prinsipper, samt klargjøring av etisk påvirkning versus manipulasjon
 • Teorier og prinsipper for kommuniasjon
 • Forankring av påvirkningarbeid i virksomhetens overordnede strategi
 • Psykologiske, retoriske og pedagogiske prinsipper for påvirkning
 • Kommunikasjonsteorier

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sentrale oppgaver og problemstillinger innen forhandling og påvirkning
 • har kunnskap om ulike hovedtyper forhandlingssituasjoner
 • har kunnskap om faktorer som inngår i en påvirkningsstrategi
 • har kunnskap om relevant forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere ulike forhandlingssituasjoner og anvende riktig forhandlingsstrategi på disse
 • kan velge hensiktsmessige analyseverktøy og gjennomføre analyser ved hjelp av disse
 • kan avgrense en påvirkningssituasjon, og analysere og identifisere denne
 • kan utvikle en konkret påvirkningsstrategi
 • kan reflektere over egen utøvelse av forhandlinger og påvirkningsprosesser i praktiske case, og justere sine strategier ut fra tilbakemeldinger og egne observasjoner
 • kan diskutere fordeler og ulemper med valg av metoder for planlegging, analyse, gjennomføring og evaluering av forhandlinger og påvirkningsprosesser
 • kan håndtere konfliker i forhandlings- og påvirkningsprosesser

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over utbredelsen av og anvendelsesområdet for forhandlinger og påvirkningsprosesser
 • kan planlegge og gjennomføre oppgaver knyttet til forhandlinger og påvirkning på en strukturert og systematisk måte
 • kan arbeide med forhandling og påvirkning alene og som en del av et team
 • kan diskutere etiske problemstillinger og håndtere disse på en profesjonell måte

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse.

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av undervisning i teori, og praktisk anvendelse i realistiske prosesser og scenarioer. Det vil bli jobbet i grupper med utvikling og gjennomføring av både påvirkningsprosesser og forhandlingsforløp.

Det brukes pedagogiske metoder som forelesning, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid og rollespill. Det vil i tillegg bli gjennomført et eksperiment med påvirkning i praksis. Det legges også frem øvingsoppgaver som studentene oppfordres til å arbeide med i kollokviegrupper. 

Forelesningsplanen legges ut før første forelesning og har henvisning til pensum som studentene oppfordres til å lese før forelesning.

Anbefalt tidsbruk

210 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Det vil kunne bli benyttet eksterne gjesteforelesere fra arbeidslivet for å forsterke koblingen mellom teori og praksis.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Cialdini, Robert. 2001. Harnessing the Science of Persuasion. Harvard Business Review, 79(9):72-79. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5329110&site=ehost-live&scope=site ]

Cliffe, Sarah. 2013. The Uses (and Abuses) of Influence. Harvard Business Review, 91(7/8):76-81. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=88350617&site=ehost-live&scope=site ]

Johansen, Olav. 2016. Om å påvirke. Oslo: Fagbokforlaget. 978-82-450-1665-9. 199 sider. 

Rognes, Jørn Kjell. 2015. Forhandlinger. 4. utg. Oslo:  Universitetsforlaget. ISBN: 9788215024622. Sider: 219. 

Digitalt kompendium i emnet FHP1101 Forhandlinger og påvirkning legges ut på Canvas av emneansvarlig og inneholder:

Spurkeland, Jan. 2017. Relasjonsledelse. 5. utg. Oslo: Universitetsforslaget. ISBN: 9788215029276. Kapittel 6, s. 129-158. 30 sider.

Samlet sidetall/pensum

462 sider

Anbefalt litteratur

Cialdini, Robert B. 2011. Påvirkning: teori og praksis. 2. utg. Oslo: Abstrakt. ISBN: 9788279353089.

Fisher, Roger, William Ury og Bruce Patton. 2014. Fra nei til ja: Kreativ forhandlingsteknikk. 3. utg. Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202455262.