Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Anskaffelse av humankapital (faste og midlertidige ansettelser, men også innleie, virksomhetsoverdragelser, konsulentbruk etc. Antidiskriminering som gjennomgående lovkrav)
 • Forvaltning av humankapital (rutiner og systemer i forhold til lovkrav. Sykefravær, personvern, personalsamtaler etc. Omorganisering og endring av arbeidsoppgaver, kompetansekartlegging og livsfasefokus)
 • Avvikling av humankapital, oppsigelser og avskjed (omorganisering. Avgang knyttet til alder og uføretrygd og assistert overgang til annet arbeid). 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kjennskap til regler og perspektiver innenfor ledelse av menneskelige ressurser; hvordan både lovgivers krav og rådende teorier innen strategisk HR kan omsettes i praksis på en norsk arbeidsplass
 • har kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som gjelder for både arbeidsgiver og arbeidstaker
 • har innsikt i systemer og metoder for systematisk oppfølging av arbeidsgiveransvaret

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende rammeverk (lovverk) i utøvelsen av personalleder-funksjonen i norsk arbeidsliv
 • kan foreta ansettelser, personalsamtaler, korrektiver, avvikling og omorganisering på ansvarlig vis
 • kan anvende kunnskap om lovgivers krav til anti-diskriminering, likestilling, sykefraværsoppfølging og ansettelser/oppsigelser i skjæringspunktet mellom lov/tilsynskrav og forretningsmessige krav til effektivitet og resultatoppnåelse
 • kan identifisere regelbrudd og uansvarlig ledelse, og kunne utvikle gode rutiner for varsling og avdekking av lovbrudd eller kontraproduktiv personalledelse

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer knyttet til arbeidslivet
 • har innsikt i at menneskelig kapital kan være vanskelig å styre og at mennesker er en uensartet og heterogen ressurs
 • har tilegnet seg en forståelse for hva det betyr å forvalte arbeidsgiveransvaret. 

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og ved gruppeoppgaver. Det forventes at studentene kommer godt forberedt og er aktivt deltakende i undervisningen

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Dagsaktuelle case fra nyhetsbildet vil trekkes inn i undervisningen

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 48 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt