Innledning

Emnet gir videreutvikling og fordypning i de kunnskaper og ferdigheter som kandidaten må ha for å forstå klassisk typografi, typografisk visuell dramaturgi og typografiske regler og muligheter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om typografiske regler og teknikker

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan benytte ulike typografiske utrykk og teknikker innen klassisk og moderne typografi

Generell kompetanse 

Studenten...

 • forstår typografiens betydning og rolle i formidling av tekstlig innhold

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design 

Læringsaktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid, veiledning og felles diskusjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 45 timer

Selvstudium - 50 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 15 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer

Selvstendig øving, praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 50 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Mac og printer.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (rapport)

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Generelt:

 • Demonstrert forståelse og relevant bruk av kreative metoder og arbeidsprosesser

 • Løsningen reflekterer justeringer som er gjort som følge av veiledning

 

Praktisk løsning:

 • Overordnet konsept

 • Originalitet i forhold til kontekst og kategorispråk

 • Kommunikasjonsverdi

 • Grafisk håndverk og typografiforståelse

 

Skriftlig løsning:

 • Klarhet i forhold til å redegjøre for prosess og grunnlag for de valgene som er tatt.

 • Demonstrasjon av forståelse av pensum og relevant teori, samt evne til å skape meningsfylte synteser basert på dette

 • Korrekt bruk av kilder og kildehenvisning

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet inngår i en faglig helhet, og for å få fullt utbytte av undervisningen bør studenten ha deltatt ved og gjennomført 1. og 2. semester av Grafisk design.