Innledning

Emnet introduserer design for spesifiserte formater og innenfor et gitt rammeverk. Rammeverket utprøves gjennom en rekke praktiske prosjekter; gjennom tekniske, fysiske og kommunikative avgrensninger. Studentene utforsker hvordan kreative muligheter kan realiseres under arbeid med restriksjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • skal ha grunnleggende forståelse for hvordan gitte spesifikasjoner og tekniske rammer påvirker design

Ferdigheter 

Studenten...

 • skal kunne utarbeide visuelle uttrykk og har forståelse for praktiske restriksjoner

 • skal evne å utforske kreative muligheter gjennom eksperimentering og analyse av begrensinger

Generell kompetanse 

 • skal forstå betydningen av å sette seg inn i de spesifikke kravene et medium eller format krever

Emnet inngår i

Bachelor i Grafisk Design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid, veiledning og felles diskusjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 90 timer Selvstudium av teori/pensum - 100 timer Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 100 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 80 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Skissebok/Prosesslogg. Print og digital produksjon.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering (presentasjonsmappe), individuell 

Varighet: 2 uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 2 uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

 • Demonstrert forståelse for, og anvendelse av kravspesifikasjoner

 • Demonstrert evne til kritisk utforskning og utfordring av et gitt rammeverk

 

 • Praktisk løsning blir vurdert etter:

   • Et tydelig, relevant og meningsfylt konsept

   • Visuell utforming og håndverk

   • Originalitet

 

 • Skriftlig løsning blir vurdert etter:

   • Klarhet i forhold til å redegjøre for prosess og grunnlag for de valgene som er tatt

   • Demonstrasjon av forståelse av pensum og relevant teori, samt evne til å skape meningsfylte synteser basert på dette

   • Korrekt bruk av kilder og kildehenvisning

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet inngår i en faglig helhet, og for å få fullt utbytte av undervisningen bør studenten ha deltatt ved og gjennomført 1. semester av Grafisk design.