Innledning

Emnet gir profesjonell erfaring med arbeid innen grafisk design. I praksisperioden jobber studentene med reelle prosjekter og oppdragsgivere. Emnet gir et innblikk i den profesjonelle arbeidshverdagen samt mulighet til å opparbeide et kontaktnett innenfor bransjen. Gjennom perioden skal studentene dokumentere deres praktiske arbeid, og gi skriftlig evaluering og oppsummering av sine erfaringer i form av en prosessjournal.

En utfyllende kontrakt mellom høyskolen og praksisstedet stadfester hva kandidaten skal ha mulighet til å arbeide med i perioden. For hver kandidat oppnevnes en praksisveileder på praksisstedet. Veileder skal følge kandidaten i deres læreprosess og aktivt ta ansvar for nødvendig progresjon.

Kandidaten er selv ansvarlig for å finne relevant praksissted som skal forhåndsgodkjennes av emneansvarlig.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har profesjonell innsikt i, kunnskap om, og erfaring med å arbeide over tid i en profesjonell kontekst

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan mestre oppgaver på linje med andre sammenlignbare ansatte i virksomheten

Generell kompetanse 

Studenten...

  • har en praktisk opplevelse av sin fremtidige arbeidshverdag

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design 

Læringsaktiviteter

Veiledning på praksisstedet og av emneansvarlig ved Westerdals Institutt for design og kommunikasjon. Profesjonelt arbeid i valgt kommunikasjonsbedrift.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium av pensum - 40 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 280 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper 0 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Eksamen

Eksamensdel: Individuell semesteroppgave (praksisrapport med arbeidsprøver)

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

  • Dokumentasjon av den enkeltes faglige kunnskap og praktisk anvendelse av dette
  • Vurdering av profesjonalitet og originalitet i det mediefaglige arbeidet
  • Refleksjon rundt situasjoner som synliggjør den enkeltes faglige kunnskap
  • Refleksjon rundt praksistiden og ens egen faglige utvikling
  • Refleksjon rundt hvilke roller en tar og hvilken effekt dette har for arbeid i team

Ved karakteren bestått har kandidaten oppnådd kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

Læremidler

Selvvalgt pensum relatert til praksisområdet. Ca. 750 sider.

Godkjennes av emneansvarlig.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet inngår i en faglig helhet, og for å få fullt utbytte av undervisningen bør studenten ha deltatt ved og gjennomført semester 1 - 4 ved Grafisk design.