Innledning

Emnet gir fordypning i hvordan designere oversetter informasjon til identitetsskapende, visuelle budskap som skal formidles til en mottaker. I dette ligger tolkning, konseptutvikling og visualisering. Kandidaten fordyper seg i bruk av form, typografi og bilder på eksperimentelle, funksjonelle og identitetsskapende måter. Emnet fokuserer på strategisk analyse av formidlingsinnhold, avsender og mottaker, samt bevisst bruk av applisering av eget design på egnede flater og i ulike medier. Kandidaten etablerer kjennskap til forskningsarbeid innen grafisk design.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • skal ha god forståelse for bredden innen identitetsskapende grafisk design
 • skal ha grunnleggende kunnskap om flere emner innen faget
 • skal kunne initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter

Ferdigheter 

Studenten...

 • skal kunne utvikle relevante konsepter, bruke sin formforståelse i design applisert på strategisk riktige flater
 • skal kunne utvikle design som fremstår som nytenkende, eksperimentell og attraktiv for en mottaker
 • skal kunne reflektere rundt sine egne prosjekter og sette refleksjonene inn i en større analytisk sammenheng

Generell kompetanse 

Studenten...

 • skal ha oppdatert kunnskap om ulike visuelle uttrykk og evne til å velge og videreutvikle relevant form
 • skal ha respekt for oppdragsgiver og mottakers behov
 • skal kunne samarbeide både innenfor og utenfor eget fagfelt

Emnet inngår i

Bachelor i Grafisk Design

Læringsaktiviteter

Undervisningen foregår som fellesforelesninger, selvstudium av læremidler, research, prosjektarbeid, veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 90 timer Selvstudium av pensum - 80 timer Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 120 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 80 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til Mac og printer.

Eksamen

Eksamensdel 1: Mappevurdering, individuell

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Generelt:

 • Demonstrert forståelse og relevant bruk av kreative metoder og arbeidsprosesser
 • Løsningen reflekterer justeringer som er gjort som følge av veiledning

Praktisk løsning blir i tillegg vurdert på:

 • Overordnet konsept
 • Grafisk håndverk og utforming
 • Originalitet i forhold til kontekst og kategorispråk
 • Kommunikasjonsverdi

Skriftlig løsning blir i tillegg vurdert på:

 • Relevant tema og problemstilling
 • Relevant refleksjon rundt og anvendelse av teori og begreper relatert til Identitet
 • God bruk av kilder og formelt korrekte kildehenvisninger

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamensdel 1/2: Innlevering av samme mappeeksamen/hjemmeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet inngår i en faglig helhet, og for å få fullt utbytte av undervisningen bør studenten ha deltatt ved og gjennomført semester 1 - 3 ved Grafisk design.