Innledning

Kandidaten fordyper seg i kunnskap om de ferdigheter, begreper og sentrale problemstillinger som gir mulighet til kritisk å definere, gjennomføre og ferdigstille et visuelt fordypningsprosjekt innen visuell kommunikasjon eller et selvstendig kunstnerisk prosjekt. Emnet gir kandidaten mulighet til å utvikle sin egen kunstneriske designproduksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten..

 • har kunnskap som gir mulighet til kritisk å definere, gjennomføre og ferdigstille et visuelt fordypningsprosjekt innen grafisk design 

Ferdigheter 

Studenten..

 • kan anvende og videreutvikle nødvendige ferdigheter innen visuelle teknikker benyttet i fordypningsprosjektet 

Generell kompetanse 

Studenten..

 • kunne planlegge og gjennomføre et avansert visuelt prosjekt som strekker seg over tid og plassere prosjektet i en større sammenheng 

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design 

Læringsaktiviteter

Forelesninger, museums- og galleribesøk, kontakt med profesjonelle fagutøvere og miljøer, individuell veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 90 timer

Selvstudium av pensum - 100 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 100 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 80 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til Mac og printer.

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave individuell (kunstorientert sluttprodukt)

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (prosessrapport)*

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Generelt:

 • Demonstrert forståelse og relevant bruk av kreative metoder og arbeidsprosesser
 • Løsningen reflekterer justeringer som er gjort som følge av veiledning

Praktisk løsning blir i tillegg vurdert på:

 • Overordnet konsept
 • Grafisk håndverk og utforming
 • Originalitet i forhold til kontekst og kategorispråk
 • Kommunikasjonsverdi

Skriftlig løsning blir vurdert etter:

 • Klarhet i forhold til å redegjøre for prosess og grunnlag for de valgene som er tatt
 • Demonstrasjon av forståelse av pensum og relevant teori, samt evne til å skape meningsfylte synteser basert på dette
 • Korrekt bruk av kilder og kildehenvisning

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.

Læremidler

Selvvalgt pensum tilpasset fordypningsprosjektet. Ca. 750 sider. Godkjennes av emneansvarlig.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet inngår i en faglig helhet, og for å få fullt utbytte av undervisningen bør studenten ha deltatt ved og gjennomført semester 1 - 4 ved Grafisk design.