Innledning

Emnet profesjonaliserer grafisk design ved å introdusere kandidatene til reelle prosjekter for oppdragsgivere, eller tilsvarende realistiske arbeid. Utøvelse av forskningsarbeid kan inngå i profesjonaliseringen. Studentene erfarer ulike typer samarbeidskonstellasjoner og får praktisk erfaring med alle aspekter av å gjennomføre et designoppdrag, fra planlegging til ferdigstilling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har god forståelse for strategiske virkemidler og vet hvordan en problemstilling kan omtolkes til et grafisk uttrykk gjennom egnede verktøy og metoder
 • har et kritisk og bevisst forhold til utvikling som skjer innen grafisk designs ulike fagområder og vet å benytte denne kunnskapen i praktisk designarbeid

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter, både alene og som deltaker i en gruppe
 • kan gjennomføre alle deler av en designprosess og inngå samarbeidskonstellasjoner
 • kan utvikle design som fremstår som nytenkende, eksperimentell og attraktiv for en mottaker i samarbeid med en oppdragsgiver
 • kan reflektere rundt sine egne prosjekter og sette refleksjonene inn i en større analytisk sammenheng

Generell kompetanse 

Studenten...

 • har forståelse for oppdragsgiver og mottakers behov
 • forstår og forholde seg til omstendighetene rundt grafisk design, blant annet kulturelle, økonomiske, miljømessige, etiske og teknologiske påvirkninger

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design 

Læringsaktiviteter

Praktiske prosjekter med veiledning, selvstudium av læremidler, research, prosjektarbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 90 timer

Selvstudium av pensum - 80 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 120 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 80 timer

Tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til Mac og printer.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: To uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (argumenterende tekst)*

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Generelt:

 • Demonstrert forståelse og relevant bruk av kreative metoder og arbeidsprosesser
 • Løsningen reflekterer justeringer som er gjort som følge av veiledning

Praktisk løsning blir i tillegg vurdert på:

 • Overordnet konsept
 • Grafisk håndverk og utforming
 • Originalitet i forhold til kontekst og kategorispråk
 • Kommunikasjonsverdi
 • Relevans i forhold til brief

Skriftlig løsning blir vurdert på:

 • Relevant tema og problemstilling
 • Relevant refleksjon rundt og anvendelse av teori og begreper relatert til
 • praktisk designarbeid utført i emnet
 • God bruk av kilder og kildehenvisninger

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.

Læremidler

Studentene utarbeider en pensumliste på ca. 750 sider relevant for de aktuelle prosjektene. Emneansvarlig skal godkjenne pensum.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet inngår i en faglig helhet, og for å få fullt utbytte av undervisningen bør studenten ha deltatt ved og gjennomført semester 1 - 4 ved Grafisk design.