Innledning

Studentene arbeider med en omfattende designoppgave som resulterer i en avgangsutstilling innenfor ett eller flere av bachelorgradens emneområder. Oppgaven er individuell og skal være en profesjonell designløsning av et kommunikasjonsproblem innen grafisk design. Fordypningsprosjektene skal inneholde en teoretisk og en praktisk del. I den avsluttende bacheloroppgaven må studentene dokumentere både spisskompetanse så vel som generell bred kunnskap innen visuell kommunikasjon og designstyring.

Emnet avslutter et treårig utdanningsløp, og skal lede frem til det samlede læringsutbyttet som finnes i programbeskrivelsen. For å kunne lykkes i dette, bør studentene ha fullført undervisningen i semester 1 til 5 i det programmet den enkelte følger.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten... 

 • skal ha dyp kunnskap om valgt tema innen grafisk design
 • skal ha kunnskap om metoder for å gjennomføre et omfattende selvstendig designprosjekt

Ferdigheter 

Studenten... 

 • skal kunne initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter på en selvstendig måte
 • skal kunne produsere et helhetlig medieprodukt som viser god forståelse for kommunikasjon og originalitet i forhold til kontekst og kategorispråk
 • skal kunne mestre håndverk og velge verktøy relevant for valgt tema
 • skal kunne redegjøre, analysere og fremføre problemstillinger skriftlig og praktisk

Generell kompetanse

Studenten... 

 • skal ha evne til å sette sin kommunikasjonsløsning inn i en større faglig sammenheng

Emnet inngår i

Bachelor i Grafisk Design

Læringsaktiviteter

Forelesning, et fastsatt antall timer veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 7 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 393 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Tilpasset valgt tema.

Eksamen

Eksamensdel: Bacheloroppgave (produksjonseksamen) med muntlig justering

Bacheloroppgave varighet: Semesteret

Muntlig eksamen varighet: 10-20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Vurderingen bygger på i hvilken grad kandidaten:

 • viser fordypningsinnsikt og spesialkunnskap innenfor valgt emne

 • viser forståelse for kommunikasjon, ideutvikling og originalitet i forhold til kontekst

 • viser god bruk av håndverk relevant i forhold til valgt tema

 • evner å gjennomføre en kommunikasjonsløsning på profesjonelt nivå

 • har relevant, godt formulert og avgrenset problemstilling

 • viser relevant metodekunnskap og evne til å underbygge sine løsninger på en gjennomtenkt og godt utført måte

 • har innsikt i pensumlitteraturen og anvender denne selvstendig

 • demonstrerer god bruk av kilder og formelt korrekte kildehenvisninger

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Anbefalt forkunnskapskrav for emnet er MET 300 - Teori og metode 2

Dersom en kandidat ønsker å kontinuere ved den sammensatte deleksamenen (produksjonsdelen med påfølgende muntlig), kan kandidaten velge å presentere en forbedret versjon av den opprinnelige kommunikasjonsløsningen. Alternativt kan kandidaten velge et nytt prosjekt. Om det siste velges, medfører dette at emnet som et hele må tas på nytt.