Innledning

Følgende temaer er sentrale i emnet:

 • Fysisk aktivitet i forebygging, behandling og rehabilitering av nevnte livsstilssykdommer:
  • muskel- og skjelettsykdommer
  • lungelidelser (astma og KOLS)
  • hjerte- og karsykdommer
  • metabolske lidelser (metabolsk syndrom, diabetes og overvekt/fedme)
  • psykiske lidelser/mental helse
  • spiseforstyrrelser
  • kreft
 • Valg av treningsmetoder, type aktivitet og dosering for økt helsegevinst.
 • Planlegging, implementering og evaluering av tiltak for fysisk aktivitet
 • Hjerte-lungeredning

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for hvordan fysisk aktivitet kan brukes i forebygging, behandling og rehabilitering av våre mest utbredte livsstilssykdommer
 • kan gjøre rede for treningsmetoder, aktivitetstyper og dosering av aktivitet til de aktuelle sykdommene med henvisning til sentrale epidemiologiske og eksperimentelle studier

Ferdigheter

Studenten...

 • kan planlegge og tilrettelegge fysisk aktivitet for ovennevnte livsstilssykdommer
 • kan utarbeide treningsprogrammer der en begrunner valg av treningsmetoder, aktivitetstyper og dosering av aktivitet ift til de aktuelle sykdommene med henvisning til sentrale epidemiologiske og eksperimentelle studier
 • kan praktisere hjerte- og lungeredning
 • kan presentere evidensbasert kunnskap fra review artikler fra pensumlitteraturen i emnet.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan formidle kunnskap om hvordan fysisk aktivitet kan brukes i forebygging, behandling og rehabilitering av våre mest utbredte livsstilssykdommer

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Plenumsforelesninger, praktisk undervisning og gruppeoppgaver.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning/veiledning: 60 timer

Selvstudier (inkludert praksis): 240 timer

Eksamensforberedende aktiviteter:20 timer

Totalt: 300 timer

Obligatorisk aktivitet

1. Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 80 % deltagelse i undervisningen i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis og informasjon gitt av emneansvarlig. 

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Skriftlig individuell eksamen

Obligatorisk deltagelse gjennomføres innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent obligatorisk deltagelse kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent deltagelse meldes studenten av eksamen.

2. Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

    Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

    Regulerer adgang til: Skriftlig individuell eksamen

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Lik eksamensform som ordinær.