Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

 • Hvordan utøve motiverende lederskap i folkehelsearbeidet når en arbeider med grupper:
  • Hvordan utøve kommunikatorrollen
  • Hvordan være en god rollemodell
  • Hvordan utføre trener-/ veilederrollen
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av fysisk aktivitet/trening i grupper for de vanligste livsstilssykdommene
  • muskel- og skjelettsykdommer
  • lungelidelser (astma og KOLS)
  • hjerte- og karsykdommer
  • metabolske lidelser (metabolsk syndrom, diabetes og overvekt/fedme)
  • psykiske lidelser/mental helse
 • Valg av aktivitet, treningsmetoder, og dosering for økt helsegevinst i forhold til livsstilssykdommer
 • Hvordan skape en kultur for læring og forbedring i treningsgruppa
 • Hvordan skape en kultur som fremmer tro på egen mestring hos hver enkelt deltaker i gruppa

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hjernens funksjon i forhold til motivasjon og adferd
 • kan gjøre rede for hvordan arbeide individbasert med samtale som verktøy for å fremme atferdsendring
 • har kunnskap om hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer fysisk aktivitet/trening i grupper for de vanligste livsstilssykdommene
 • kan forklare hvordan man arbeider for å skape en kultur for læring og forbedring i treningsgruppa
 • har kunnskap om hvordan man arbeider for å skape en kultur som fremmer tro på egen mestring hos hver enkelt deltaker i gruppa

Ferdigheter

Studenten... 

 • kan anvende kunnskap om kommunikatorrollen, rollemodeller, trener- og veilederrollen til å utøve motiverende lederskap i folkehelsearbeidet
 • kan utarbeide, presentere og begrunne en treningsplan i forhold til livsstilssykdommer
 • kan gjøre velbegrunnede valg av aktivitet, treningsmetoder, og dosering for økt helsegevinst i forhold til livsstilssykdommer
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere en treningsplan der man som instruktør klarer gi hvert enkelt individ i gruppen trening som gir effekt i forhold til målsetningen
 • kan organisere effektivt selve gjennomføringen av økten

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan veilede innen fysisk aktivitet og friluftsliv, med utgangspunkt i sin kommunikasjonskompetanse, samt reflektere over sin rolle som trener/veileder
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike prosjekt og tiltak innen fysisk aktivitet, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har evne til å reflektere over egen kunnskap og ferdigheter i forhold til utøvelse av motiverende lederskap i folkehelsearbeidet
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • har gode holdninger i kontakt med medmennesker med ulike forutsetninger, ambisjoner og behov

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid i forhold til å planlegge, gjennomføre og evaluere trening av en gruppe personer i ulike livsfaser med forskjellige treningsmål. Videre vil de være fokus på de vanligste livsstilssykdommer

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 60 timer

Selvstudier (inkludert praksis): 125 timer

Eksamensforberedende aktiviteter: 90 timer

Totalt: 275 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk deltagelse: Det stilles krav om 80 % deltakelse i undervisningen

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Individuell mappevurdering

Obligatorisk deltagelse gjennomføres i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltagelse og praksis, og informasjon gitt av emneansvarlig.  

Obligatorisk deltagelse gjennomføres innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent obligatorisk deltagelse kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent deltagelse meldes studenten av eksamen.  

 

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Individuell mappevurdering

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av obligatorisk deltakelse: Utsatt/gjentak ved neste ordinære gjennomføring

Kontinuasjon av arbeidskrav: Kontinuasjon arrangeres to ganger i året i to fastsatte kontinuasjonsuker. 

Kontinuasjon av mappeeksamen: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Studenten vil kunne benytte alle høyskolens gjentaks- og kontinuasjonstilbud.