Innledning

Forelesninger, ideutvikling, research, manus, pitch, manus, opptak og etterarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • har kunnskap om hvordan man utvikler et konsept og film/tv-produksjon med fokus på mottaker, plattform og sjanger

Ferdigheter 

Studenten...

  • har de praktiske ferdighetene som kreves for å produsere film eller tv-innhold som har underholdningsverdi og interesse for et gitt publikum.

  • har faglig innsikt og forståelse for ulike genre og plattformer, og kan produsere innhold innenfor rammen av disse.

Generell kompetanse 

Studenten...

  • har innsikt i, og kan reflektere over hva som kreves av innhold for å imøtekomme hva dagens og morgendagens media ønsker å publisere på de forskjellige plattformene, samt reflektere over nye retninger

Emnet inngår i

Bachelor i film og TV 

Læringsaktiviteter

Forelesninger, ideutvikling, research, manus, pitch, opptak og etterarbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 100 timer

Selvstudium - 25 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 25 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 100 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 100 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 250 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Arbeidsverktøy

Mac/PC

Arbeidslivstilknytning

hg

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet: Obligatorisk deltakelse ved minimum én produksjon

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave, produksjon i grupper (2-6 studenter)

Varighet: 2-8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 1 uke 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen

Kontinuasjon

gg

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

Merknader

Ingen.