Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten kunnskap om kunderelatert film i form av ideutvikling, research, treatment, opptak og etterarbeid kommersiell i sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om sentrale emner innen ide utvikling, produksjon av reklamefilm og oppdragsrelatert film

Ferdigheter

Studenten...

  • kan gjennomføre profesjonelle oppdrag for kunder og se dette i en helhetlig kommunikasjonssammenheng
  • kan gjennomføre en profesjonell presentasjon av ide, research og treatment

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere over produksjonens relevans i forhold til oppdragivers behov
  • kan vurdere og kritisk reflektere over oppdragsfilm som grep i en helhetlig kommunikasjonsstrategi

Emnet inngår i

Bachelor i film og tv - kreatør

Læringsaktiviteter

Teoretisk innføring, forelesninger, veiledning med praktiske filmøvelser.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Praksisarbeid eller studieprosjekt - 200 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 150 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave, produksjonseksamen i gruppe*

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (prosessrapport)

Varighet: En uke 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av semesteroppgave: Kontinuasjon gjennomføres individuell over to kalenderuke og med ny oppgavetekst. 

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.