Innledning

Studentene skal bli kjent med ulike sjangere i film og tv og få en grunnleggende praktisk kompetanse i teamarbeid og i ulike fagfunksjoner innen film- og tv-produksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred kjennskap til sjangere innen film, tv, og online formater.
  • kjenner og kan referere til produksjoner og hovedtrekk innen de enkelte sjangre
  • har kunnskap om produksjonsformer, opphavsrett og etiske problemstillinger i film- og tv-produksjon
  • har kunnskap om fagfunksjoner, arbeidsdeling og kommunikasjonsformer i produksjon av film og tv

Ferdigheter 

Studenten..

  • kan benytte arbeidsteknikker tilhørende ulike fagfunksjoner på et grunnleggende nivå
  • skal kunne finne frem til andre produksjoner innen samme sjanger og benytte disse som referanse ved egen produksjon
  • kan samarbeide om å utvikle og produsere fortellinger i sjangrene dokumentar, fiksjon, reklame/oppdrag og tv-underholdning i tråd med bransje-etiske normer
  • kan arbeide i team etter profesjonelle arbeidsmetoder og med relevante produksjonsformer for sjangeren det jobbes i, for å lage korte produksjoner

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan løse enkle produksjonsoppgaver i arbeidsdelte team

Emnet inngår i

Bachelor i Film og TV

Læringsaktiviteter

Teoretisk innføring med praktiske filmøvelser. Små produksjoner i kategoriene fiksjon, kortdokumentar, oppdrag og tv-underholdning, der studenten rullerer i funksjonene regi, foto, produksjon, klipp/lyd.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 100 timer

Selvstudium - 25 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 25 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 200 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 150 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 100 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Arbeidsverktøy

Egen Mac/PC

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet: Obligatorisk deltakelse ved minimum tre produksjoner

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave (produksjonseksamen), individuell gradering, men produksjonen kan gjennomføres i gruppe

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 1 uke 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt