Innledning

Emnet er delt i ett delemne som er felles for alle, med forholdet til virkelighet som overordnet tema, og i fire spesialiserte delemner, tilpasset henholdsvis regi, foto, klipp, og produksjon. Alle studenter deltar i fellesemnet, mens de kun deltar i ett av spesialiseringsemnene (som er definert gjennom inntak til spesialiseringene). Emnet drøfter bl.a. realisme, dokumentar, fortellingsstrukturer, audiovisuell kommunikasjon, teamarbeid, rolleavklaring i fagfunksjoner og grunnleggende arbeidsmetoder for de enkelte fagfunksjonene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har god kunnskap om hvordan man utvikler og gjennomfører en mindre teambasert audiovisuell produksjon om virkelige hendelser eller fenomener
 • har bred kunnskap om realismebegrepet i film
 • har kunnskap om dokumentarfilmretninger og strukturer

For spesialisering i regi:

 • har grunnleggende kunnskap om regirollen, manus- og prosjektutvikling, research, visualisering, skuespillerinstruksjon og intervjuteknikk

For spesialisering i foto:

 • har kunnskap om fotografrollen, arbeidsmetoder og workflow for fotografer, og komposisjonslære med særlig vekt på arbeid med naturlig lys

For spesialisering i klipp:

 • har kunnskap om klipperollen, arbeidsmetoder og workflow for klippere, med særlig vekt på strukturering av prosjekter, planlegging av klippeprosessen og samarbeid med andre fagfunksjoner

For spesialisering i produksjon:

 • har kunnskap om ulike roller i produksjonsstaben med særlig vekt på produksjons- og innspillingsledelse, samt om nedbrekk og produksjonsplanlegging.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan medvirke kreativt og praktisk i utvikling og produksjon av en kort faktabasert produksjon som del av et team, i egen fagfunksjon

For spesialisering i regi:

 • kan utvikle og lede det kreative arbeidet med å lage en kortfilm i et mindre team
 • kan gi verb-basert skuespillerinstruksjon
 • kan utvikle et helhetlig og fullstendig kort filmmanus med en tydelig endring.
 • kan formulere en visuell strategi sammen med team

For spesialisering i foto:

 • kan gjennomføre en produksjon som er skutt med utgangspunkt i naturlig lys
 • kan utvikle visuell strategi for en kort film sammen med regissør og andre teammedlemmer, og formulere denne

For spesialisering i klipp:

 • kan strukturere og gjennomføre klipp av en kortere film

For spesialisering i produksjon:

 • kan lede og planlegge arbeidet i en kortere faktabasert produksjon

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan drøfte og vurdere etiske problemstillinger knyttet til utvikling av fortelling som omhandler virkelige hendelser

Emnet inngår i

Bachelor i film og tv - spesialiseringene i regi, foto, klipp eller produksjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger med øvelser i fellesemner. Produksjoner i fagdelte team med veiledning og evalueringer i produksjonsarbeid. Forelesninger, workshops og veiledete øvelser i spesialiseringene.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 100 timer

Selvstudium - 200 timer

Øvelser / Workshoper / lab-arbeid individuelt eller i grupper m veiledning - 300 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 200 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 800 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave, produksjonseksamen i gruppe 

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (prosessrapport)*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et fordypningsemne ved Bachelor i Film og TV, der studenter på spesialiseringene i produksjon, regi, foto og klipp videreutvikler kompetanse i film og tv-produksjon, samtidig som de bygger opp håndverksmessig kompetanse i egen spesialisering.