Innledning

Arbeid med dette emnet skal gi studentene kunnskap om dokumentar som sjanger. 

Emnet skal gi studenten teoretisk kunnskap om og praktisk erfaring med dokumentarfilmproduksjon.  Emnet skal gi studenter ferdigheter til å lage dokumentarfilm fra ukjente miljøer på en profesjonell måte.

Emnet skal være bevisstgjørende i forhold til hvordan våre egne holdninger påvirker filmene vi lager. Etiske diskusjoner står sentralt i alt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten..

  • har kunnskap om dokumentarfilm som sjanger.
  • har kunnskap om research, intervjuteknikk, miljøtilnærming, historiefortelling, dramaturgi og etterarbeid.
  • har kunnskap om hvordan egne holdninger påvirker en som historieforteller og filmskaper.

Ferdigheter 

Studenten..

  • kan utvikle og produsere dokumentarfilm i et ukjent miljø på en profesjonell måte.
  • kan utvikle og produsere en film hvor studenten vender kamera mot seg selv og formidler en personlig historie som har verdi for andre.

Generell kompetanse 

Studenten..

  • har innsikt i og kunne reflektere over begrepet kultursensitivitet sett i lys av egen bakgrunn og egne referanser.
  • har innsikt i sentrale etiske problemstillinger innen dokumentarproduksjon.

Emnet inngår i

Bachelor i film og TV, spesialisering kreatør. 

Læringsaktiviteter

Emnet er et praktisk og teoretisk studium bestående av undervisning, selvstudium, produksjon, veiledning, presentasjoner og evaluering.  Studentene vil jobbe både i team og individuelt.

Anbefalt tidsbruk

Deltagelse i undervisning og veiledning - ca 200 timer

Selvstudium og forberedelser ca 150 timer

Gjennomføring av og forberedelser til eksamen ca 450  timer

Totalt 800 timer

Arbeidsverktøy

Laptop Mac/PC.

Ekstern harddisk (til oppbevaring av råmateriale).

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet 1

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 80 % deltakelse i undervisningen i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og praksis for å få lov til å avlegge eksamen. Studenter som ikke har fått godkjenning kan gjenta aktivitet ved neste ordinære gjennomføring. 

 

Obligatorisk aktivitet 2

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave, produksjonseksamen i gruppe*

Varighet: Emnets varighet 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 60 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 40 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen.

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres individuelt eller i gruppe enten ved å levere produksjonseksamen/hjemmeeksamen i forbedret versjon, eller ved å lage en ny produksjon/hjemmeeksamen med samme oppgavetekst som ved ordinær eksamen.