Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten tidlig innsikt i hva bacheloroppgaven har som målsetting, og samtidig forberede studenten til selve oppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om akademisk skriving og formulering av problemstilling
 • kan redegjøre for sentrale kjennetegn ved et prosjektarbeid, for den metodikk som anvendes
 • kan gi et overblikk over forskningsmetoder ut i fra teoretiske, metodologiske og praksisbaserte tilnærminger

Ferdigheter

Studenten...

 • kan benytte kunnskap om audiovisuell fortelling til å utarbeide prosjektbeskrivelser i form av synopsis eller treatment, og gjennom dette presentere en skisse av det planlagte arbeidet i tråd med de gjeldende faglige forventinger
 • kan motta veiledning så vel som tilbakemelding i eget arbeid med problem- og prosjektbeskrivelser, og justere dette løpende i tråd med de innspill og tilbakemeldinger som gis
 • kan finne frem til relevante faglige kilder, benytte disse til å begrunne de valg som tas i planlegging og arbeid med bacheloroppgaven

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i grunnleggende filmarbeid og kan utøve flere fagfunksjoner
 • kan uttrykke seg på og bruke ulike plattformer, og velge den som egner seg best for egne prosjekter.
 • kan kommunisere hvilken problemstilling et gitt prosjekt skal kunne løse
 • kan legge en konkret plan for et kommende prosjektorientert arbeid som er realistisk med tanke på gjennomføring
 • kan drøfte problemstillinger og aktuelle tema med andre som arbeider innenfor fagområdet - faglig så vel som tverrfaglig - og gjennom dette bidra til faglig utvikling av god praksis
 • kan oppsøke og anvende relevant fagstoff og innovasjon i eget arbeid

Emnet inngår i

Bachelor i film og tv - kreatør

Læringsaktiviteter

Klasseromsundervisning kombinert med selvstendig arbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 150 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (2-3 studenter) 

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjonseksamen: Gjennomføres individuell med den samme oppgaveteksten som ved ordinær eksame.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.