Innledning

I det tredje året arbeider studentene med en omfattende eksamensoppgave: En audiovisuell produksjon innenfor ett eller flere av bachelorgradens emneomraåder. Oppgaven er en gruppeoppgave og skal være en profesjonell produksjon på max 15 minutter innen fiksjon, TV-underholdning, dokumentar, oppdragsfilm eller lignende for ulike plattformer der studenten er i en eller flere av funksjonene i kombinasjon. Produksjonen omfatter ideutvikling, research, manus, preproduksjon, opptak og etterarbeid. Oppgaven kan også være individuell prosjektutvikling til et større film TV-format i samråd med emneansvarlig.

Arbeidet med å utvikle den audiovisuelle produksjonen som studentene skal ende opp med, tar utgangspunkt i de ideer og problemstillinger klassen kom frem til gjennom arbeidet med FTV301 Bachelorutvikling. Ikke alle ideer vil bli realisert. Ut fra dette grunnlaget skal studentene i grupper to eller flere utvikle sitt prosjekt, og få dette godkjent av veileder. Når prosjektet er godkjent, skal prosjektet realiseres frem til ferdig produksjon, jf. eksamen. I enkelte tilfeller kan studentene jobbe individuelt med for eksempel et lengre manus eller en produksjon som kan lages individuelt. Dette skal godkjennes av emneansvarlig.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • har kunnskap om hvordan man utvikler et konsept og en profesjonell audiovisuell produksjon fra synopsis til ferdig produkt for alle plattformer

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan utvikle en produksjon uavhengig av plattform som har et profesjonelt uttrykk og innhold

Generell kompetanse 

Studenten...

  • har kompetanse i det å skape og gjennomføre profesjonelt en produksjon for morgendagens mediemarked i en eller flere fagfunksjoner

Emnet inngår i

Bachelor i film og TV

Læringsaktiviteter

Selvstendig arbeid i grupper og individuelt med veiledning av ekstern og intern veileder.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 15 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 585 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Før arbeidet med selve produksjonen tar til, skal studentene arbeide frem og få godkjent prosjektbeskrivelse eller manus.

Eksamen

Eksamensdel: Bacheloroppgave del 1, i gruppe (produksjon)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Bacheloroppgave del 2, individuell (skriftlig hjemmeeksamen)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum

Samlet sidetall/pensum

.

Anbefalt litteratur

.