Innledning

Kurset formidler teoretiske og praktiske kunnskaper og verktøy for digital utvikling og transformasjoner av virksomheter og organisasjoner. 

 • Tilnærminger, metoder og verktøy for utvikling av IT-strategi for understøttelse av digitale transformasjoner. 
 • Tilnærminger, metoder og verktøy for valg av IT-systemer, utforming av IT-kontrakter, utvikling av IT-systemer og implementering av IT-løsninger, 
 • Styrker , svakheter  og risiki ved ulike tilnærminger til IT-systemutvikling og implementering. 
 • Teoretisk fundament og metoder og verktøy for forretningsmodellutvikling egnet i digitaløkonomien
 • Case-studies i store IT-transformasjonsprosjekter, lærdommer fra prosjekter som gikk galt og prosjekter som gikk bra.
 • Ledelse av digitale transformasjoner og prosjektledelse i IT-prosjekter
 • Kvalitatative metoder for forskning på og kartlegging av organisasjoner, prosjekter og forretningsprosesser

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har grunnleggende kunnskap om utvalgte relevante metoder og tilnærminger for forretningsdrevet IT-strategi, samt kritiske suksessfaktorer for ledelse av digitale transformasjoner i organisasjoner.
 • har grunnleggende kunnskap og kan benytte utvalgte metoder og tilnærminger for forretningsdrevet utvikling av IT-strategi, samt ledelse og gjennomføring av digitale transformasjoner i organisasjoner.
 • har grunnleggende kunnskap om hovedtilnærminger for IT-systemutvikling og implementering, og ulike tilnærmingers styrker og svakheter og i hvilke sammenhenger de er egnet/ikke egnet. 
 • har grunnleggende kunnskap om metoder og tilnærminger for å vurdere forretningsrisiko, teknologirisiko og gjennomføringsrisiko i forbindelse med digitale transformasjoner
 • har grunnleggende kunnskap om særskilte utfordringer knyttet utforming, ledelse og gjennomføring av digitale endringsprosesser.
 • forstår hva begrepene overordnet IT systemlandskap/systemarkitektur og samspillet mellom ulike IT løsninger for å understøtte selskapets forretningsstrategi.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan benytte metoder og teknikker for forretningsmodellutvikling og forretningsprosessutvikling.
 • kan vurdere og velge hovedtilnærming for IT-systemutvikling og implementering, basert på forståelse av ulike tilnærmingers styrker og svakheter og i hvilke sammenhenger de er egnet/ikke egnet. 
 • kan vurdere forretningsrisiko, teknologirisiko og gjennomføringsrisiko i forbindelse med digitale transformasjoner.
 • kan delta i utforming, ledelse og gjennomføring av digitale endringsprosesser.
 • kan forstå en virksomhets overordnede systemlandskap/systemarkitektur og samspillet mellom ulike IT løsninger for å understøtte selskapets forretningsstrategi.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan sette seg inn i prosjekter og bidra i ulike roller på et elementært nivå i digitale prosjekter og transformasjoner.
 • kan kritisk vurdere og reflektere over de metoder og tilnærming som er aktuelle i forbindelse med konkrete digitale prosjekter studenten involveres i.

Emnet inngår i

Bachelor i Digitalisering og Økonomi

Læringsaktiviteter

Kurset vil benytte varierte former for undervisning, f.eks. forelesning i stor gruppe for hele klassen, smågruppeundervisning, gruppearbeid, obligatoriske skriftlige- og muntlig oppgaveløsning individuelt og i gruppe.

Anbefalt tidsbruk

420 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli benyttet gjesteforelesere fra næringsliv- og offentlig sektor. Det vil bli benyttet relevante case-studier fra arbeidslivet som del av undervisning og oppgaveløsning. 

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: Godkjent/Ikke godkjent

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (opptil 3 studenter)

Varighet: 4-6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F ( F er ikke bestått)

Vekting: 55 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: 4 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F ( F er ikke bestått)

Vekting: 45 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt