Innhold

 • Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for utvikling og valg av digitale forretningsmodeller for ulike typer produkter/tjenester på tvers av bransjer i digitaløkonomien
 • De særegne økonomiske driverne i digitaløkonomien og kunnskap for å utnytte dem i forretnings- og tjenestedesign
 • Anvendelsesområder, muligheter, begrensninger og risiki ved maskinlæring- og AI anvendelser
 • Kunnskap relevant for å bedømme muligheter og  risiki for å utnytte sosiale medier, digitale "crowds" og andre typer digitale plattformer som basis for forretningsutvikling og produkt / tjenesteutvikling i digitaløkonomien.
 • Hvordan redusere risiko og øke sjansene for å lykkes gjennom  utnyttelse  av eksisterende og bygging av nye digitale økologier, samt utnyttelse av tilgjengelige ressurser i markedet i form av kunnskap, software, partnere osv.
 • Grunnleggende utviklingstrekk og mulige bredere samfunnsmessige konsekvenser av digitaløkonomien for viktige samfunnsinstitusjoner (politikk, demokrati, utdannelse, arbeidsmarkedet, kultur osv)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive grunnleggende særtrekk og drivere ved digitaløkonomien
 • kan beskrive kjennetegn ved digitale plattformstrategier og informasjonsbaserte forretningsmodeller til forskjell fra assetbaserte modeller
 • kan beskrive kjennetegn ved kunnskapsproduksjon i digitaløkonomien. 
 • kan gjøre rede for betydningen av maskinlæring og AI vs. tradisjonell kunnskapsproduksjon innenfor rammene av menneskets kognitive og kontekstuelle begrensninger
 • kan gjøre rede for paradigmeskiftet i kommunikasjons- og distribusjonsmønstre som følge av digitaløkonomiens  0-marginalkostnader.
 • har kunnskap om den økte betydningen av "crowds" og kontinuerlig læring hos store aktører i digitale økologier ved utvikling av digitale produkter- og tjenester
 • kan forklare konsekvenser og muligheter gitt av digitaløkonomien for forbrukere, arbeidstakere, bedrifter og samfunn
 • kjenner til grunnleggende begreper innen strategi, forretningsutvikling og design av forretningsmodeller og produkter/tjenester i digitaløkonomien
 • har etablert en plattform for fordypning i ulike digitaløkonomiske fag og disipliner

Ferdigheter

Studenten...

 • kan analysere, forklare og forstå de underliggende driverne for suksessrike bedrifter og forretningsmodeller i digitaløkonomien
 • kan anvende digitaløkonomiens begrepsapparat kreativt og selvstendig for på et grunnleggende nivå kunne foreslå strategier og tiltak for utvikling av eksisterende og nye virksomheter og produkter/tjenester i digitaløkonomien

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i og forståelse av digitaløkonomiens drivere og særlige kjennetegn og dens samfunnsmessige betydning

Emnet inngår i

Bachelor i digitalisering og økonomi

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger kombinert med gruppebasert oppgaveløsning og oppgavepresentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Kurset vil ha gjesteforelesere fra bedrifter som opererer i digitaløkonomien og som eksemplifiserer strategi- og forretningsutvikling i digitaløkonomien.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20-25 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt 

Pensumlitteratur

Brynjolfsson, Erik & Mcafee, Andrew  2017. Harnessing our digital future. Machine. Platform. Crowd. ISBN: 9780393254297.

Kelly, Kevin 2017. The Inevitable. Understanding the 12 Technological Forces that will shape our future.

Harari, Yuval Noah Harrari 2017. Homo Deus. A Brief History of Tomorrow. ISBN: 9781784703936.

Rifkin, Jeremy 2014 "The Rise of Anticapitalism" (The Zero Marginal Cost Society") 4 s. New York Times, 15. mars 2014.Lesedato 17. april 2018: https://www.nytimes.com/2014/03/16/opinion/sunday/the-rise-of-anti-capitalism.html

Samlet sidetall/pensum

Ca 950 sider

Anbefalt litteratur

Meyer, Robinson. The Grim Conclusions of the Largest-Ever Study of Fake News. The Atlantic, 8.mars 2018. Lesedato 14.april 2018: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/03/largest-study-ever-fake-news-mit-twitter/555104/

Det anbefales å lytte til følgende podcasts:

Tyler Cowen, podcast #1: Peter Thiel on Stagnation, Innovation and what not to call your Company

Sam Harris podcast # 94: Max Tegmark about his new book Life 3.0 and The Future of Intelligence

Sam Harris podcast # 71: Tristan Harris, What is technology doing to us? About the race for human attention, choice architechtures, the ethics of persuasion, the ad based economy and other topics.