Innledning

Emnet gir en innføring i hvordan vi oppfatter informasjon og hvordan dette kan utnyttes i design av brukergrensesnitt. Formålet er å bedre forstå menneskers kognitive begrensninger og hvordan dette påvirker hva som er et brukervennlig design.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • har kunnskap om menneskers kognitive begrensninger og hvordan dette påvirker hvordan vi oppfatter visuell informasjon
  • har elementære kunnskaper om metoder for formidling av informasjon
  • har kunnskap om elementær fargeteori og bruk av farger i visuell kommunikasjon
  • har kunnskap om hva som skaper visuell støy

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal kunne evaluere brukervennligheten til et grafisk brukergrensesnitt basert på prinsipper fra kognitiv psykologi
  • skal ha de nødvendige forutsetningene/ begrepene for samarbeid med designere
  • skal kunne anvende metoder til kreativ idéutvikling
  • skal kunne anvende fargehjulet som hjelpemiddel til å bruke farger i design

Generell kompetanse

Studenten...

  • skal kjenne til grunnleggende prinsipper for visuell persepsjon og kommunikasjon

Emnet inngår i

Bachelor i IT- Interaktivt design, Bachelor i digital markedsføring

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, praktiske øvelser og prosjektarbeid, individuell veiledning og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 20 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 132 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Ingen krav til spesifikke verktøy.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamenstype: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100% av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

For å få fullt utbytte av undervisningen, bør studenten ha grunnleggende kunnskaper i HTML, CSS og JavaScript. Dette dekkes av kurset DS3101 Webutvikling 1.