Innledning

Hensikten med dette emnet er å gi studenter kunnskap og ferdigheter innen sentrale teknologier og arkitekturer for webutvikling. Gjennom arbeidet skal studenten oppnå en grunnleggende begrepsforståelse, og kunne se hvordan aktuelle teknologier og arkitekturer benyttes for å hente og presentere informasjon fra databaser på varierte digitale flater. Et slikt begrepsapparat er viktig for å kunne kommunisere godt med programmerere og databasespesialister i arbeidet med å utvikle digitale markedsføringskanaler. I emnet lærer studentene om kjente teknikker og rammeverk innenfor JavaScript og får kjennskap til backend-siden av webapplikasjoner. Studenten skal gjennom emnet få en forståelse av hvordan en webapplikasjon henger sammen, fra datakilde til grensesnitt, og hvordan slike løsninger kan bygges på en moderne måte. Det blir gitt innføring i manipulasjon av data i database (Create, Read, Update, Delete), og kjente patterns for strukturering av kommunikasjon via APIer introduseres.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • forstår hva et JavaScript-rammeverk er

  • kan gi eksempler på hvordan og hvorfor man bruker JavaScript-rammeverk

  • kjenner til de vanligste arkitektur patterns (slik som MVC) og kunne gi eksempler på fordelene med å benytte disse

  • kan gi en overordnet forklaring på hvordan front-end og back-end henger sammen i en webapplikasjon

  • kan forklare hva bokstavene API står for, og hvilken nytteverdi dette gir

  • kan gi eksempler på vanlig teknologi og terminologi som benyttes i systemutvikling for Web

Ferdigheter

Studenten...

  • kan sette inn og hente ut data i et strukturert system

  • kan på et overordnet nivå beskrive og modellere arkitekturen til en lagdelt Webapplikasjon

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan kritisk reflektere over hvordan webapplikasjoner avhenger av front-end og back-end operasjoner

  • kan diskutere hvordan en webarkitektur åpner muligheter og setter begrensninger i en løsning

Emnet inngår i

Bachelor i digital markedsføring

Læringsaktiviteter

Emnet kombinerer forelesninger med praktiske oppgaver og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Organiserte læringsaktiviteter - 36 timer

Selvstudium - 84 timer

Selvstendige forberedelse til klasseromsaktiviteter - 16 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid - 40 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 24 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Kyle, S. (2015). You Don't Know Js: Types & Grammar. Sebastopol: O'Reilly. ISBN 9781491904190. (Tilgjengelig på nett: https://github.com/getify/You-Dont-Know-JS/tree/master/types%20%26%20grammar)

Kyle, S. (2016). You Don't Know Js: Up & Going. Sebastopol: O'Reilly. ISBN 9781491904244. (Tilgjengelig på nett: https://github.com/getify/You-Dont-Know-JS/tree/master/up%20%26%20going)