Innledning

Hensikten med emnet er å gi studenten en dypere erfaring i å mestre helheten i et større prosjekt, med vekt på anvendelse av en smidig metode: Scrum. Studenten skal planlegge og gjennomføre et omfattende prosjektcase i en tverrfaglig gruppe, og vil få trening å bruke moderne teknikker og verktøy.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om smidig metodikk i et historisk perspektiv
 • kjenner til hvordan smidige tilnærminger benyttes i ulike bransjer i arbeidslivet
 • kjenner til ulike smidige metoder og rammeverk som eksisterer
 • kan redegjøre for hva begrepet «Design Thinking» innebærer
 • kan beskrive hensikten med og strukturen i Scrum
 • kan forklare hva en brukerhistorie er, og hva den brukes til
 • kan redegjøre for ulike måter å teste en løsning i et prosjekt
 • kjenner til utfordringer og mulige løsninger for versjonering av ressurser i et prosjekt med flere deltakere

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan planlegge et prosjekt og utvikle en prosjektplan i tråd med Scrum
 • kan tilnærme seg og sitt team en problemstilling med bruk av «Design thinking»-prinsipper.
 • kan anvende et prosjektstyringsverktøy til planlegging og oppfølging av prosjektet
 • kan anbefale og håndtere versjonsering og arbeidsflyt knyttet til delte ressurser i et tverrfaglig prosjekt der flere deltakere er aktive samtidig

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan samarbeide i en prosjektgruppe om planlegging og gjennomføring av en oppgave av betydelig størrelse som gjennomføres gjennom en lengre tidsperiode
 • kan identifisere mulige forbedringer i arbeidsprosesser gjennom en iterativ prosjektmetode
 • kan forklare smidig-begrepet til noen som ikke har kjennskap til hva begrepet innebærer

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi 

Læringsaktiviteter

Forelesninger,øvinger, workshops og omfattende veiledning. Studentene jobber på et konkret og relevant case igjennom hele året. Alle grupper har dedikerte veiledere og er i hyppige møter med interressenter til prosjektet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 70 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 260 timer

Selvstendig øving, praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 00 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om obligatorisk deltakelse ved midtveis statusorientering i prosjektetundervisning i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis.

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt eksamen i gruppe bestående av en semesteroppgave (prosjekt), en skriftlig hjemmeeksamen, og en muntlig eksamen*

Varighet semesteroppgave: Emnets varighet

Varighet hjemmeeksamen: Emnets varighet

Varighet muntlig eksamen: 45 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 75 % av samlet vurdering  

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 25 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjonseksamen av sammensatt eksamen (75 %) tilbys ved neste ordinære gjennomføring.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet bygger på kunnskaper fra 1.klasse. Prosjektet forutsetter normal progresjon gjennom 2.klasse, da det integrerer kunnskaper og ferdigheter fra emner i de respektive studieprogrammene.