Innledning

Digitale verktøy og kanaler er i stadig endring, og dynamisk innhold og kundedialog må tilrettelegges og tilpasses kontinuerlig. Dette krever nye typer fleksible kommunikasjonskonsepter. Hvordan beholde en tydelig stemme og merkevare på tvers av medier og kanaler når kunden beveger seg mellom dem på forskjellige måter hele tiden? Dette emnet utforsker måter å utvikle tydelige, merkevarebyggende kommunikasjonskonsepter som samtidig er fleksible nok til å utvikle seg og fungere multimedialt og multikanal.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • forstår forskjellige typer tjeneste- og kommunikasjonskonsepter
  • kan utrede forholdet mellom idé og konsept, markedsføring og merkevarebygging, og kampanjeutvikling og omdømmebygging
  • kan redegjøre for forskjellige metoder for konseptutvikling

Ferdigheter

Studenten...

  • kan delta i og lede en konseptutviklingsprosess 
  • kan utvikle multimediale kampanjeidéer på tvers av kanaler
  • er i stand til å arbeide med langsiktige, merkevarebyggende konsepter som kan romme flere underliggende idéer
  • kan vurdere og videreutvikle et eksisterende merkevarekonsept for nye, digitale kanaler

Generell kompetanse

Studenten...

  • er bevisst fasene i en konseptutviklingsprosess
  • forstår betydningen av rollefordeling i teamprosesser
  • kan bidra til helhetlige markeds- og merkevarestrategier

Emnet inngår i

Valgemne for Bachelor i digital markedsføring

Læringsaktiviteter

Emnet kombinerer forelesninger med praktiske oppgaver og gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 44 timer

Selvstudium - 34 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 12 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 60 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 50 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 80 % deltakelse i undervisningen i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis. 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og praksis for å få lov til å avlegge eksamen. Studenter som ikke har fått godkjenning kan gjenta aktivitet ved neste ordinære gjennomføring. 

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt