Innledning

Dette emnet gir en innføring i etiske og juridiske betraktninger for media- og kommunikasjonsbransjer som reguleres av en rekke ulike lover og retningslinjer. Spesielt viktig er personvern og skjerming av privatlivet i digitale kanaler. Det er mange hensyn som må ivaretas på vegne av forbrukere som villig gir fra seg sine data eller som uvitende etterlater seg digitale spor som kan misbrukes eller benyttes i personalisert markedsføring.

Hvor går grensen mellom effektive virkemidler og invasjon av privatlivet? På den ene siden får studentene innføring i hvordan profesjonelle kommunikatører skaper budskap som vekker oppmerksomhet og interesse, og hvordan disse brukes for å påvirke mottakerens atferd eller holdninger. På en annen siden får studentene kunnskap om hvordan vi bedømmer rett og galt ut i fra etiske og juridiske retningslinjer, samt egne vurderinger og sosiale normer. Gjennom aktiv diskusjon skal studentene identifisere hva som utgjør effektiv og påvirkende kommunikasjon, mens de samtidig skal kritisk evaluere og veie opp etiske og juridiske betraktninger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kjenner til ulike lover og retningslinjer som regulerer markedsføring
  • kan legge frem eksempler på etiske hensyn for digitale kanaler
  • kan fremvise forståelse for effektive virkemidler for påvirkende kommunikasjon
  • kan redegjøre for etiske prinsipper innen kommunikasjonsfag

Ferdigheter

  • Studenten...
  • kan ta et standpunkt ved å avdekke og sammenligne informasjon fra ulike sider
  • er i stand til å kritisk evaluere innholdet og avsenderen av et budskap
  • kan vurdere og forbedre kommunikasjon av effektive og etiske budskap

Generell kompetanse

Studenten...

  • er i stand til å argumentere for og i mot et standpunkt
  • er bevisst etiske hensyn i kommunikasjonsarbeid og andre mellommenneskelige kontaktpunkter

Emnet inngår i

Bachelor i digital markedsføring

Læringsaktiviteter

Emnet kombinerer forelesninger med praktiske eksempler, oppgaver og debatter, studentene jobber også sammen i grupper og får veiledning underveis.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 30 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 26 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 64 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 10-20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: én (1) uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Kramer, A. D. I., Guillory, J. E. & Hancock, J. T. (2014). Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(24), 8788-8790. (Tilgjengelig på nett: http://www.pnas.org/content/111/24/8788)

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven): LOV-2018-06-15-38. (Tilgjengelig på nett: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38?q=gdpr)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven): LOV-2017-06-16-49. (Tilgjengelig på nett: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2?q=markedsf%C3%B8ringsloven)

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven): LOV-2018-06-15-40. (Tilgjengelig på nett: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40?q=%C3%A5ndsverkloven)

Mayer-Schönberger, V. & Cukier, K. (2017). Big Data: A revolution that will transform how we live, work and think. John Murray. ISBN 9781473647206. 

Prabhu, R. Big Data - big trouble? (2015). Kapittel 8 i Internet Research Ethics, H. Fossheim & H. Ingierd (red.) Cappelen Damm Akademisk, 157-172. ISBN 9788202480356. (Tilgjengelig på nett: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/3)

Youyou, W., Kosinski, M. & Stillwell, D. (2015). Computer-based personality judgments are more accurate than those made by humans. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(4), 1036-1040. (Tilgjengelig på nett: http://www.pnas.org/content/112/4/1036)

Samlet sidetall/pensum

.