Innledning

Gjennom teori og praksis gir emnet studenten en innføring i prosessen fra idégenerering til kommersialisering. Studentene lærer hvordan kunnskap og ferdigheter fra entreprenørskapsfeltet kan anvendes i etablerte bedrifter og i prosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • ha grunnleggende kjennskap til fagfeltet entreprenørskap i teori og praksis
  • være i stand til å definere og diskutere ulike former for entreprenørskap

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan benytte verktøy for behovskartlegging og idéutvikling 
  • kan identifisere og diskutere utfordringer og faktorer som påvirker oppstartsprosessen
  • kan vurdere kundebehov, marked og finansieringsmuligheter
  • kan være med på å etablere og organisere oppstartsprosjekter

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan reflektere rundt og kritisk evaluere problemstillinger knyttet til entreprenørskap og entreprenørens rolle i samfunnet
  • kan anvende kompetanse fra entreprenørskap i etablerte bedrifter og prosjekter

Emnet inngår i

Obligatorisk ved Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring, valgemne ved Bachelor i digital markedsføring.

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av forelesningsrekker, caseoppgaver og gruppeoppgaver. Meningsutvekslinger basert på forelesninger og pensum vil gi studenten mulighet til aktiv læring samt styrke studentens refleksjonsnivå.  Veiledning og gjesteforelesere vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 78 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 20 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 24 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 10 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (2-4 studenter)

Varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt