Innledning

Mange av våre daglige rutiner er blitt digitale. Nyheter, underholdning, læring, kommunikasjon, kjøp og salg - stadig flere av våre handlinger baseres på digitale løsninger og dataoverføring. Kundereisen er tilpasset de mange digitale kanaler og vi finner i stadig økende grad våre målgrupper på nett. Som en konsekvens av dette blir beslutninger innen markedsføring i stadig større grad basert på digitale spor og nettaktivitet. Der markedsplanen tidligere ble evaluert kvartalsvis eller årlig, kan annonser nå justeres fra minutt til minutt. Innsamlet data viser alt fra hvor mange annonsen treffer og hvor mange som følger den videre, til faktiske kjøp og annen handling. På denne måten benyttes data løpende slik at kampanjer og budskap kan optimaliseres, endres eller avsluttes basert på ytelse.

Emnet vil legge vekt på hvordan samle inn relevant data og hvordan visualisere dem, for eksempel i dashbord, for å sikre effektiv drift. Data fra applikasjoner, programmatisk annonsering, sosiale medier og annen kommunikasjon er alle aktuelle og alle gir forskjellige føringer for markedsføringen. Emnet vil belyse hvordan teste, segmentere, målrette, personalisere og automatisere datadrevet markedsføring for å optimalisere alle markedstiltak.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten....

  • kan beskrive ulike typer data som benyttes i markedsføring og forklare hva dataene representerer
  • forstår hvordan innsamlet data kan benyttes til å predikere fremtidig forbrukeradferd 
  • kan redegjøre for sammenhengen mellom markedsføringsmål, aktiviteten som genereres og det tilgjengelige datagrunnlaget

Ferdigheter

Studenten...

  • kan benytte verktøy som samler inn, analyserer og visualiserer data og relevante digitale trender
  • kan publisere og justere adaptive annonser
  • kan løpende vurdere og optimalisere markedskommunikasjon basert på dataanalyser

Generell kompetanse

Studenten...

  • er bevisst et marked i stadig endring
  • kan tilpasse seg og ta i bruk nye, relevante verktøy og tjenester

Emnet inngår i

Bachelor i digital markedsføring

Læringsaktiviteter

Emnet kombinerer forelesninger med øvinger, veiledning og diskusjoner i klasserommet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 40 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 60 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

Innhold relatert til arbeidskrav og gjennomføring av disse anses også som pensum. Dette innholdet vil også være tilgjengelig på elektronisk læringsplatform.