Innledning

Business Intelligence (BI) gir en grundig innføring i hvordan tolkning av data kan lede til bedre beslutninger samt hvordan dette skaper verdi for ulike virksomheter. Emnet dekker både teori og bruk av sluttbrukerverktøy for rapportering og dashboards.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • kjenner til sentrale BI-begreper (prosess, verktøy, produkt)
  • kan beskrive BIs utvikling
  • kan beskrive hvordan BI kan føre til bedre beslutninger i ulike virksomheter

Ferdigheter

Studenten...

  • kan vurdere ulike typer sluttbrukerverktøy
  • har erfaring med rapportering, analyse og visualisering

Kompetanse 

Studenten...

  • forstår hvordan BI kan skape verdi på en innovativ måte
  • kan kritisk evaluere en virksomhets bruk av BI sluttbrukerverktøy
  • kan gjenkjenne etiske problemstillinger

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - E-business

Læringsaktiviteter

Emnet går over ett semester med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 44 timer

Selvstudium - 90 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 63 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 3 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Et verktøy for å lage sluttbruker Business Intelligence-produkter.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt 

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.