Innledning

Studenten opparbeider faglig erfaring ved å fordype seg profesjonelt eller teoretisk innen ett eller flere av studieprogrammets emneområder. Studenten kan velge å utføre Bacheloroppgaven enten som et praktisk prosjekt eller som en teoretisk fordypning.

  1. Bacheloroppgaven kan være et prosjekt som gjennomføres individuelt eller i gruppe, det kan også gjennomføres som en selvdefinert problemstilling utført i samarbeid med en bedrift. Gjennom en profesjonell prosjektløsning innen digital markedsføring skal studenten demonstrere bred kunnskap om sentrale temaer og teorier, og vise ferdigheter i metode, verktøy og teknologi. Ved valg av prosjekt skal Bacheloroppgaven inneholde en praktisk og en teoretisk del. Den avsluttende oppgaven må dokumentere både spisskompetanse, originalitet, så vel som generell bred kunnskap innen Digital markedsføring.

  2. Bacheloroppgaven kan være en skriftlig, teoretisk fordypning som gjennomføres individuelt. Ved valg av teoretisk fordypning skal studentene dokumentere fakta- og teorikunnskaper innenfor rammene av studieprogrammets områder og målsettinger, samt evnen til å sette denne kunnskapen inn i en sammenheng og evnen til selvstendig og kreativ drøfting. Den avsluttende oppgaven må dokumentere både spisskompetanse, originalitet, så vel som generell bred kunnskap rundt et selvvalgt tema tilknyttet Digital markedsføring.

Emnet avslutter et treårig utdanningsløp, og skal lede frem til det samlede læringsutbyttet som finnes i programbeskrivelsen. For å kunne lykkes i dette, bør studentene ha fullført undervisningen i semester 1 til 5 i det programmet den enkelte følger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kjenner til og kan vise at de behersker de komplekse arbeidsoppgavene det er å utarbeide, gjennomføre og presentere en omfattende kommunikasjonsoppgave
  • har fordypningsinnsikt og spesialkunnskap i temaet de velger

Ferdigheter

Studenten...

  • kan planlegge og gjennomføre et originalt og profesjonelt arbeid etter valgt metodikk
  • kan innhente og formidle sentralt fagstoff, teorier og løsninger både skriftlig og muntlig, og eventuelt gjennom andre relevante uttrykksformer
  • kan underbygge refleksjon over eget arbeid ved god kildebruk

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan vise gjennom sitt arbeid at de er selvstendige, kompetente, har faglig integritet og er originale i sine løsninger

Emnet inngår i

Bachelor i digital markedsføring

Læringsaktiviteter

Gruppeveiledning etter valg av tema, et fastsatt antall timer individuell veiledning, individuelt praktisk og teoretisk arbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 7 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 393 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Eksamen

Eksamensdel: Bacheloroppgave m/muntlig justering (individuell eller i gruppe)

Bacheloroppgave varighet: Semesteret

Muntlig eksamen varighet: 10-20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Studenten velger mellom to ulike former for bacheloroppgave, enten en praktisk rettet oppgave som består av en prosjektdel og en teoretisk del, eller en ren teoretisk fordypning. Begge oppgavene avsluttes med en muntlig eksamen som har justerende effekt på karakter. Det er kun den praktisk rettede oppgaven som kan gjennomføres i gruppe. 

Kontinuasjon

Dersom en kandidat ønsker å kontinuere ved den praktisk rettede oppgaven, kan kandidaten velge å presentere en forbedret versjon av den opprinnelige kommunikasjonsløsningen. Alternativt kan kandidaten velge et nytt prosjekt. Om det siste velges, medfører dette at emnet som et hele må tas på nytt.

Pensumlitteratur

Studenten velger ut omtrent 1000 sider pensum, i samråd med veileder.

Merknader

Anbefalte forkunnskapskrav er emnene Teori og metode 2 og Smidig prosjekt.