Innledning

Emnet gir grunnleggende kunnskap om organisering av gruppearbeid og ledelse i utvikling av visuelle kommunikasjonsløsninger. Emnet omfatter arbeid med metoder og modeller ved kreative arbeidsprosesser, visuell regi og prosjektledelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap om organisering av gruppearbeid og ledelse i utvikling av visuelle kommunikasjonsløsninger

Ferdigheter

Studenten...

  • kjenner til og kan kunne bruke ulike modeller og metoder i strategi og idéarbeidet

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan planlegge og lede idéprosesser

Emnet inngår i

Bachelor i Art Direction

Læringsaktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid i grupper med gitte oppgaver. Veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 40 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 15 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 65 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (2-4 studenter) basert på innlevert praktisk prosjekt*

Praktisk prosjekt varighet: To uker

Muntlig eksamen varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Innlevert praktisk prosjekt under muntlig

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: To uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen

Læremidler

Informasjon finnes  per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.