Innledning

Dette emnet har som formål å hjelpe den enkelte student frem til et best mulig utgangspunkt for bacheloroppgaven. En god bakgrunn og formulering av problem, sammen med en prosjektbeskrivelse, skaper grunnlaget for en solid bacheloroppgave. Samtidig er forståelsen av ulike forskningsrelaterte prosesser, metoder, designløsninger og opplegg kritiske suksessfaktorer ved gjennomføring av en bacheloroppgave.

Studentene vil i dette emnet få en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid, samt forskningsmetoder basert på konseptuelle, empiriske og praksisbaserte tilnærminger. Emnet gir også en solid innføring i hvordan skrive en bacheloroppgave, hva som kjennetegner en god problemstilling, metoder for å utarbeide en god problemstilling så vel som kjennetegn ved og metoder for prosjektutvikling.

Emnets tverrfaglige kontekst fremmer også studentenes overordnede forståelse av varierte tilnærminger til kunnskapsutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan redegjøre for sentrale kjennetegn ved et prosjektarbeid, for den metodikk som anvendes og for hvilke krav som stilles til en god problemformulering
  • kan gi et overblikk over forskningsmetoder ut i fra teoretiske, metodologiske og praksisbaserte tilnærminger

Ferdigheter

Studenten...

  • kan benytte kunnskap om prosjektarbeidsmetoder til å gjennomføre en forstudie, og gjennom dette presentere en skisse av det kommende arbeidet i tråd med de gjeldende faglige forventinger
  • kan motta veiledning så vel som tilbakemelding i eget arbeid med problem- og prosjektbeskrivelser, og justere dette løpende i tråd med de innspill og tilbakemeldinger som gis
  • kan finne frem til relevante faglige kilder, benytte disse til å begrunne de valg som tas i planlegging og arbeid med bacheloroppgaven

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan kommunisere hvilken problemstilling et gitt prosjekt skal kunne løse
  • kan legge en konkret plan for et kommende prosjektorientert arbeid som er realistisk med tanke på gjennomføring
  • kan drøfte problemstillinger og aktuelle tema med andre som arbeider innenfor fagområdet - faglig så vel som tverrfaglig - og gjennom dette bidra til faglig utvikling av god praksis
  • kan oppsøke og anvende relevant fagstoff og innovasjon i eget arbeid

Emnet inngår i

Bachelor i Art Direction, Bachelor i Digital markedsføring, Bachelor i Grafisk design, Bachelor i Retail Design, Bachelor i Tekst og skribent

Læringsaktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, presentasjon, veiledning, selvstudium.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 30 timer

Selvstudium - 28 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 22 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 55 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 65 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Innlevering av samme oppgave i forbedret versjon over en uke. 

Emnet kan kontinueres både i uke 8 og 32.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.