Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studentene en innføring i å arbeide strategisk med kommunikasjon ved å bruke strategi som virkemiddel for å nå en organisasjons/bedrifts visjon og overordnede mål. Ulike metoder og modeller til strategi og research blir presentert. Emnet inneholder gruppearbeid hvor studentenes ulike erfaringer med arbeidsprosesser og arbeidsoppgaver i eget studieprogram gir grunnlag for samarbeid i tverrfaglig gruppearbeid. Emnet gir innføring i kvalitative- og kvantitative metoder der man lærer å analysere og reflektere rundt funn i innsamlet data.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • har kunnskap om kommunikasjon som strategisk verktøy
  • har kunnskap om prinsipper for relasjonsbygging og påvirkning
  • har forståelse for de rammene kommunikasjon virker innenfor i samfunnet
  • kan benytte relevante datainnsamlingsmetodikker, her under kvalitative- og kvantitative metoder

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan utvikle og gjennomføre en strategisk kommunikasjonsløsning
  • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og fremstille dette slik at det belyser problemstillingen

Generell kompetanse

Studenten...

  • har innsikt i kommunikasjonens rolle i samfunnet
  • har innsikt i strategisk tenkning og kan reflektere over juridiske og etiske problemstillinger
  • har en profesjonell holdning til fagområdet
  • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner

Emnet inngår i

Bachelor i Art direction, Bachelor i retail design, Bachelor i grafisk design og Bachelor i tekst og skribent.

Læringsaktiviteter

Emnet er lagt opp med forelesninger, prosjektarbeid i tverrfaglige grupper samt basetreff med veiledning. Det forventes deltakelse fra studentene i form av presentasjoner og diskusjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 45 timer Selvstudium - 30 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 25 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 40 timer Selvstendig øving, praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 40 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe basert på innlevert praktisk prosjekt (opptil 6 studenter)*

Praktisk prosjekt varighet: Emnets varighet

Muntlig varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (argumenterende tekst)* 

Varighet: Emnets varighet 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av muntlig eksamen: Muntlig individuell eksamen basert på samme prosjektoppgave som ordinær eksamen.

*Kontinuasjon av hjemmeeksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.  

Merknader

For å få fullt utbytte av undervisningen bør studenten ha en innsikt i grunnleggende kommunikasjonsfag, grunnleggende verktøy i kreative prosesser og metode.