Innledning

Emnet gir innføring i konseptutvikling, produksjon, publisering og presentasjon av redaksjonelle ideer og løsninger. Faget gir innføring i visuelle sjangere og redaksjonell tenkning. Emnet gir erfaring med visuelt redaksjonelt arbeid innenfor analoge og digitale publiseringsformater. Studentene får innsikt i relevante saksområder og etiske utfordringer knyttet til redaksjonelt arbeid, samt interaksjonen mellom kommunikasjonsområder, ulike medier og krysspublisering. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om visuelt redaksjonelt arbeid innenfor ulike sjangere og publiseringsformater

Ferdigheter

Studenten...

  • behersker visuelle virkemidler og kan produsere innovative redaksjonelle løsninger for publisering gjennom ulike formater og kanaler

Generell kompetanse

Studenten...

  • har kjennskap til redaksjonelle mediers struktur og arbeidsformer
  • kan planlegge, produsere og formidle et visuelt redaksjonelt arbeid som strekker seg over tid
  • har kunnskap om lover og regler for ytringsfrihet og publisering i offentlighet og kan reflektere over fag og yrkesrettede problemstillinger

Emnet inngår i

Bachelor i Art Direction

Læringsaktiviteter

Forelesning,, individuelle oppgaver, gruppearbeid, veiledning, presentasjon, selvstudium.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 160 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 50 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 50 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Eksamen

Eksamensdel 1: Mappevurdering, individuell

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 1 uke 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamensdel 1: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Kontinuasjon av eksamensdel 2: Lik eksamensform som ordinær eksamen.

Læremidler

Informasjon finnes per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.