Innledning

Gjennom arbeidet med emnet får studenten en innføring i designspekulasjoner som teorigrunnlag for praktisk kreativt arbeid med å designe en spekulasjon. Emnet skal sette kandidaten i stand til å arbeide systematisk med idéutvikling og sannsynliggjøring av scenarioer, og gjennom dette fokusere på samfunnsmessige og etiske spørsmål knyttet til kommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • kjenner til og kunne reflektere over sentrale problemstillinger knyttet til kommunikasjonsdesign
 • kjenner til hovedtrekkene i designspekulasjoner som rammeverk og arbeidsmetode
 • kjenner til praktiske teknikker for å gjøre en designspekulasjon troverdig
 • kunner belyse en utvalgt problemstilling gjennom en designspekulasjon
 • kunner reflektere over relevante problemstillinger både gjennom praksis og teori

Ferdigheter 

Studenten...

 • skal kunne anvende kunnskap, metoder og teknikker til å planlegge og gjennomføre et gruppearbeid knyttet til en designspekulasjon
 • skal kunne levere skriftlige arbeider i henhold til formkrav
 • skal kunne planlegge og gjennomføre en designspekulasjon i tråd med hovedprinsippene i emnets pensum
 • skal kunne finne frem til relevant informasjon, fagstoff, verktøy og prosesser, og benytte dette til å belyse og ivareta eget arbeid

Generell kompetanse 

Studenten..

 • skal kunne delta aktivt i prosjekter og arbeider, reflektere kritisk og selvstendig over eget og andres arbeid, og benytte dette til å justere og videreutvikle egen praksis
 • skal kunne formidle egen refleksjon og faglig forståelse skriftlig og muntlig så vel som gjennom kunstneriske uttrykk i tråd med valgt studieprogram
 • skal kjenne til og finne frem til nytenkning og innovasjon både innen uttrykk og teknologi, og benytte dette til å videreutvikle egen praksis
 • skal kjenne til hvordan kommunikasjonsdesign strekker seg utover kommersielle rammer

Emnet inngår i

Bachelor Art Direction

Læringsaktiviteter

Undervisningen foregår som fellesforelesninger, casepresentasjoner, selvstudium, research og gruppeveiledning, samt studentveiledning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer Selvstudium - 25 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 100 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 0 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 30 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen. 

Pensumlitteratur

Informasjon finnes per program på våre hjemmesider.

Læremidler

Informasjon finnes  per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Anbefalt litteratur

Informasjon finnes per program på våre hjemmesider.

Merknader

Ingen merknader