Innledning

Emnet fokuserer på de sentrale problemstillingene som gir studentene mulighet til kritisk å definere, gjennomføre og ferdigstille et visuelt fordypningsprosjekt innen visuell kommunikasjon eller et selvstendig kunstnerisk prosjekt. Emnet gir studentene mulighet til å utvikle sin egen kunstneriske produksjon og eget visuelt uttrykk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred kunnskap som gir dem mulighet til kritisk å definere, gjennomføre og ferdigstille et visuelt fordypningsprosjekt innenfor studiets fagområder

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende og videreutvikle nødvendige ferdigheter innenfor ulike visuelle teknikker i området som er utgangspunkt for fordypningsprosjektet

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan planlegge og gjennomføre avanserte visuelle prosjekter som strekker seg over tid

Emnet inngår i

Bachelor i Art Direction

Læringsaktiviteter

Ekskursjoner, verkstedarbeid, veiledning, selvstudium og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i ekskursjoner og veiledning - 80 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 130timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 80 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave, individuell produksjonseksamen

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (argumenterende tekst)

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Læremidler

Selvvalgt pensum relatert til valgt fordypningsområde: 700 - 1000 sider.