Innledning

Emnet gir innsikt i begreper, kunnskaper og ferdigheter som studentene må ha for å kunne arbeide med redaksjonell produksjon opp mot et profesjonelt nivå. Studentene får innsikt i relevante problemstillinger og etiske utfordringer knyttet til redaksjonelt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har inngående kunnskap om redaksjonelt arbeid, redaksjonell organisering og visuell ledelse opp mot et profesjonelt nivå

Ferdigheter

Studenten...

  • kan kritisk vurdere og definere redaksjonelt stoff og anvende dette til å utvikle målrettet redaksjonell kommunikasjon
  • kan levere publiseringsklart arbeid opp mot et profesjonelt nivå

Generell kompetanse

Studenten...

  • har innsikt i nytenkning og innovasjonsprosesser innen samfunnsutviklingens forhold til nye medier og publiseringsformater
  • har innsikt i lover og regler for ytringsfrihet og publisering i offentligheten
  • kan reflektere over fag og yrkesrettede problemstillinger

Emnet inngår i

Bachelor i Art Direction

Læringsaktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, veiledning, selvstudium, presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 140 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 40 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 100 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Eksamen

Eksamensdel 1: Individuell produksjonseksamen

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (argumenterende tekst)

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.