Innledning

Emnet vil omhandle følgende tema:

Triggerpunkt:

 • triggerpunkter og myofascielle smerte-syndromer
 • teorigrunnlaget innen triggerpunktbehandling
 • identifikasjon og behandling av de viktigste triggerpunktene

 

Smerte i TKM og vestlig medisin

 • smertefysiologi
 • vitenskapelige forklaringsmodeller når det gjelder smerte
 • betydning av kulturelle forhold i smerteopplevelse
 • differensiering av akutt og kronisk smerte
 • behandlingsprinsipper for smerte i TKM

 

Elektroakupunktur

 • utstyr og virkningsmekanismer
 • anvendelsesmetoder i forhold til ulike kliniske tilstander

 

Farlige og sikre innstikk:

 • gjennomgang av hva som kan være potensielt farlig ved bruk av akupunktur
 • fokus på følgende potensielle skader med hovedvekt på:
  • pneumothorax
  • infeksjoner
  • nerveskader
  • suboccipitale triangel
  • pasienter som går på blodfortynnende medisiner

Lovverk

Praksis på studentklinikken som behandlerstudent

Gjennom veiledet klinisk praksis, skal studenten utvikle sine terapeutiske og faglig-praktiske ferdigheter slik at studenten gradvis utvikler en selvstendighet og et kritisk blikk på egen praksis. Studenten skal behandle pasienter med behandlingsmetoder de har lært, og kunne anvende dem i et nært og respektfylt samspill med pasienten.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for triggerpunkt teori
 • kan gjøre rede for smertefysiologi
 • kan gjøre rede for de viktigste vitenskapelige forklaringsmodeller for hvordan akupunktur kan påvirke smerte
 • kjenner til akupunkturforskning på smerter
 • kjenner til hvordan kulturell bakgrunn kan skape ulik smerteopplevelse
 • kan forklare forskjellen på behandling av akutt og kronisk smerte
 • kjenner til virkningsmekanismene ved bruk av strøm på akupunkturpunktene
 • kjenner til gjeldende lovvverk

Ferdigheter

Studenten...

 • kan overføre teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter til pasientbehandling
 • kan undersøke, palpere og behandle triggerpunkter 
 • kan anvende elektroakupunktur i klinisk praksis
 • mestrer akupunkturteknikken slik at risiko for skader og infeksjon minimeres 
 • demonstrerer god relasjon til og kommunikasjon med pasienten
 • kan foreta en førstegangs og oppfølgende konsultasjon av pasient, samt registrere sine funn
 • kan planlegge og gjennomføre behandling under veiledning
 • kan vurdere symptomer på gule og røde flagg og sende videre til medisinsk personell

Generell kompetanse

Studenten...

 • forstår sin begrensing og går ikke utover kunnskap han/hun ikke behersker
 • viser at han/hun har respekt for andres smerter og grenser samt vise ydmykhet og ansvarsbevissthet
 • ivaretar etikk og taushetsplikt i møte med pasient, bruker og annet helsepersonell
 • kan vurdere samarbeid med andre yrkesgrupper i helse- og sosialsektoren 

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

350 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforeleser fra sektoren benyttes

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell*

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: 30 minutter forberedelse, 25 minutter eksaminasjon

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Grunnet forkunnskapskrav vil studenten kunne benytte alle høyskolens gjentaks- og kontinuasjonstilbud. Uavhengig om det er høst- eller våremne. 

Kontinuasjon

Grunnet forkunnskapskrav vil studenten kunne benytte alle høyskolens gjentaks- og kontinuasjonstilbud. Uavhengig om det er høst- eller våremne. 

Samlet sidetall/pensum

757 sider

Anbefalt litteratur

Cagnie B, Castelein B, Pollie F, Steelant L, Verhoeyen H, Cools A. Evidence for the Use of Ischemic Compression and Dry Needling in the Management of Trigger Points of the Upper Trapezius in Patients with Neck Pain: A Systematic Review. Am J Phys Med Rehabil. 2015 Jul;94(7):573-83.

 

Di Cesare A, Giombini A, Di Cesare M, Ripani M, Vulpiani MC, Saraceni VM. Comparison between the effects of trigger point mesotherapy versus acupuncture points mesotherapy in the treatment of chronic low back pain: a short term randomized controlled trial.  Complement Ther Med. 2011 Feb;19(1):19-26.

Dommerholt J, Layton M, Hooks T, Grieve R. A critical overview of current myofascial pain literature - March 2015. J Bodyw Mov Ther. 2015 Apr;19(2):337-49.

 

Finando D. Trigger Point: Self-Care Manual for Pain-Free Movement. Rochester: Healing Arts Press; 2005. 200 s. ISBN 9781594770807

 

Travell J, Simons D. Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual. 2. utg. New York: Lippincott Williams & Wilkins; 1999. 626 s. ISBN 9780683307719 (Vol. 1& 2)