Innhold

Samfunn og helse:

 • Helsestatistikk i Norge
 • Fysisk aktivitet, kosthold og helse
 • Overvekt som helse- og samfunnsproblem
 • Sosiale ulikheter i helse
 • Samfunnsmessige utfordringer i en aldrende populasjon
 • Mentale lidelser
 • Helsevesenets oppbygning
 • Folketrygden
 • Helseøkonomi og helsepolitikk

Metodelære/statistikk/epidemiologi

 • Kritisk tenkning
 • Grunnleggende statistiske begreper
 • Epidemiologi
 • Hypotesetesting
 • Praktisk arbeid med data

Etikk:

 • Etiske grunnbegreper
 • Biomedisinsk etikk
 • Konsekvensetikk, pliktetikk og taushetsplikt

Akupunktur

 • Meridianer
 • Lokalisasjon av akupunkturpunkter
 • Hygiene
 • Nåleteknikk

Læringsutbytte

Studenten kan/har etter endt emne:

Kunnskap

 • kjenne til oppbyggingen av en vitenskapelig artikkel 
 • ha grunnleggende kunnskap om hvordan statistiske analyser kan gjennomføres og hvordan hypoteser kan testes
 • beskrive etiske grunnbegreper og gjøre rede for de to hovedretningene innenfor moralfilosofi; pliktetikk og konsekvensetikk
 • gjengi hvordan konsekvensetikken og pliktetikken forholder seg til viktige samfunnsmessige spørsmål som f.eks taushetsplikt, dødshjelp og genteknologi
 • beskrive viktige mål på folkehelsen i Norge
 • beskrive hvordan folkehelsen påvirkes av:
  • sosiale ulikheter
  • mentale lidelser
  • en aldrende befolkning
 • kjenne til historien og filosofien til meridianene
 • beskrive forløpene til hovedmeridianene
 • beskrive akupunkturpunktenes anatomiske lokalisasjon, innstikksdybde og innstikksretning

Ferdigheter

 • identifisere yrkesetiske dilemmaer knyttet til folkehelsearbeid
 • beskrive epidemiologiske metoder for å samle inn, beskrive og analysere informasjon om populasjoner
 • begrunne valg av epidemiologiske undersøkelser til forskjellige formål
 • beskrive tilfeldige og systematiske feil som kan gi feiltolkning av resultater
 • beherske lokalisasjon av akupunkturpunkter
 • beherske innsetting og uttaking av nål, og oppnåelse av Deqi

Generell kompetanse

 • jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor etikk, samfunnsmedisin
 • reflektere over verdien av forebyggende og helsefremmende arbeid, og vurdere hvordan ulike teorier om helseatferd kan brukes i praktisk arbeid
 • reflektere over egne holdninger i samfunnsaktuelle spørsmål
 • kunne anvende faglige kunnskaper og ferdigheter i felles, tverrfaglig kunnskapsbygging gjennom gruppearbeid
 • vise etisk refleksjon til studenter/veileder i praktisk øving

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

350 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra sektoren benyttes

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: 3 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alfanumerisk/ finansiell kalkulator med tømt minne

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

 

Eksamensdel: Individuell praktisk eksamen

Varighet: 30 minutter forberedelse, 25 minutter eksaminasjon

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

* Cheng X, redaktør. Chinese Acupuncture and Moxibustion, 3. utg. Beijing: Foreign Languages Press; 2010. ISBN: 9787119059945. S. 339- 347, 9 sider. Pris: ca. kr 659,-

Harris M, Taylor G. Medical Statistics Made Easy. 3 utg. Bloxham: Scion Publishing. 2014. ISBN: 9781907904035. 116 sider. Pris: 259,-

* Heyerdahl O, Lystad N. Lærebok i Akupunktur. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget; 2013. ISBN: 9788215021201. S. 229-230 2 sider. Pris: ca. 699,-  

Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M, red. Samfunnsmedisin. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2008. Kapittel 3,5,8,12,17,23,3132,33,38. 141 sider. ISBN: 9788205344594 Pris: ca. 829,-

* Møller F. Meridianforløpene i Tradisjonell Kinesisk Medisin. Oslo: Akupunkturhøyskolen 2011. 135 sider. Kr. 500,-. [Selges lokalt ved institutt for helsefag]

* Møller F. Akupunkturpunkter i Tradisjonell Kinesisk Medisin, 5. utg. Oslo: Akupunkturhøyskolen 2011. 262 sider. Kr 500,-. [Selges lokalt ved institutt for helsefag]

 

Tranøy KE. Medisinsk etikk i vår tid. 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget; 2005. Kapittel 1,2 4,6 og 7 . 111 sider.  ISBN: 9788245001648 Pris: ca. 415,-

*Bøkene benyttes på flere emner

Samlet sidetall/pensum

Totalt 674 sider + forelesningsmateriale 

Anbefalt litteratur

Dag Einar Sommervoll: Mattespettboka, statistikk; 1. utgave, Gyldendal akademisk; 2013. ISBN: 9788205424845, Pris: ca 249,-  

 

Thomas J, Nelson J, Silverman S. Research Methods in Physical Activity. 7. utg. Champaign: Human Kinetics; 2015. ISBN: 9781450470445 7 Pris: ca. 899,-

 

Aalen OO et al. Statistiske metoder i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal akademisk; 2012. ISBN: 9788205346857. Kap. 2, 4, 5, 8, 9, 11. Pris: ca. 529,-