Innhold

Kinesisk historie og filosofi

 • historie, medisin og filosofi relevant for akupunkturfaget

Yin -Yang

 • grunnleggende teori
 • åtte prinsipper

Fem fase/element

 • grunnleggende teori

Fem substanser

 • grunnleggende teori

Zang Fu organer

 • funksjonene til Zang Fu organer og ekstra Fu

Læringsutbytte

Kunnskap  

Studenten..

 • kjenner til historie, medisin og filosofi relevant for akupunkturfaget
 • kan gjøre rede for hvordan Yin-Yang teorien brukes for å klassifisere fenomener i naturen og i menneskekroppen
 • kan gjøre rede for prinsippene for behandling i forhold til Yin-Yang
 • kan gjøre rede for de åtte prinsipper og dens bruk i behandling
 • kan gjøre rede for fem fase/element teorien
 • kan gjøre rede for de fem substanser og deres relasjon til hverandre
 • kan gjøre rede for funksjonene til de enkelte Zang Fu/ ekstra Fu og deres relasjon til hverandre

Ferdigheter

Studenten..

 • kan forholde seg kritisk og analytisk til teoretiske perspektiver og metoder innenfor akupunkturens historie og filosofi
 • kan anvende kunnskap i drøfting med studenter

Generell kompetanse

Studenten..

 • kan identifisere eget kunnskapsbehov og ta ansvar for egen kunnskapsutvikling/læring
 • kan vise etisk refleksjon til medstudenter i gruppearbeid

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

250 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra bransjen

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Multiple Choice (2 av 3 MC-oppgaver må være godkjent)

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studentene må ha fått godkjent minimum to av tre arbeidskrav i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

* Cheng X, redaktør. Chinese Acupuncture and Moxibustion. 3. utg. Beijing: Foreign Languages Press; 2010. [ISBN: 9787119059945 s. 1-59. 60 sider]

* Ching N. Akupunkturens grundprincipper. København: Kiltrosen; 2012. [ISBN: 9788792041173 s. 21-240. 220 sider.]

* Heyerdahl O, Lystad N. Lærebok i Akupunktur. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget; 2013. [ISBN: 9788215021201. s. 81-110, 119-143. 53 sider.]

Hong-Wen Yuan et al.  The Historical Development of Deqi Concept from Classics of Traditional Chinese Medicine to Modern Research: Exploitation of the Connotation of Deqi in Chinese Medicine: Hindawi Publishing Corporation. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2013, Article ID 639302, 5 pages [Elektronisk tilgjengelig: http://dx.doi.org/10.1155/2013/639302]

* Kaptchuk T. Chinese Medicine: The Web that has no Weaver. 2. utg. London: Rider; 2000. [ISBN: 9780712602815. 1-76. 76 sider.]

* Maciocia G. The Foundations of Chinese Medicine: A Comprehensive Text for Acupuncturists and Herbalists. 3. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2015. [ISBN: 9780702052163 s. 3-236, 397-401. 238 sider.]

White A and E Ernst. A brief history of acupuncture: Rheumatology 2004;43:662-663. [Elektronisk tilgjengelig: https://academic.oup.com/rheumatology/article/43/5/662/1788282]

 

* Boken er pensum på flere emner

Samlet sidetall/pensum

654 sider

Anbefalt litteratur

Unschuld P. Medicine in China: A History of Ideas. 2. utg. Berkley: University of California Press; 2010. ISBN: 9780520266131.