Innledning

I dette emnet lærer studenten å vurderer hvordan kroppen er i ubalanse i henhold til tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Ubalansemønstre: syndromer, differensieres i henhold til meridianene (jinglou) og organene (zangfu). Studenten lærer om hvilke organer som ofte er i ubalanse samtidig; kombinerte syndromer.  Emnet gir studenten teoretisk kunnskap og praktisk trening i pasientintervju (anamnese). Videre lærer studenten prinsippene for valg av behandling med kombinasjon av akupunkturpunkter og bruk av moxa og kopping ved de ulike syndromene. Emnet gir introduksjon til prinsippene i kostholdslære og klassifisering av matsorter i TKM.

Studenten vil ha praksis på Studentklinikken som assistent der studenten skal ta del i behandlingen på områder studenten har ervervet i kunnskap og ferdigheter gjennom foregående emner. Gjennom denne praksisen vil studenten utvikle sin egen terapeutkompetanse både akupunkturfaglig og relasjonelt. 

Emnet gir kunnskap og ferdigheter i å skrive journal og epikrise, samt lovverk knyttet til akupunkturpraksis.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om en anamnese, og gjennom målrettede spørsmål og aktiv lytting få frem de viktigste opplysningene 
 • kan gjøre rede for differensiering i henhold til jingluo og zang fu
 • kan gjøre rede for hvordan ubalanse i ett organ påvirker andre organ
 • kan gjøre rede for differensiering av kombinerte syndrom
 • kan gjøre rede for prinsipper for behandling
 • kan forklare prinsippene i kostholdslæren i TKM og klassifiseringen av matvarer
 • kjenner til lovverk som regulerer akupunkturpraksis

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utføre anamnese i klinisk praksis på et språk som pasienten forstår og føre journal
 • kan forstå og formidle syndromene inn i en vestlig medisinsk forståelse
 • kan anvende kunnskap om årsaker til sykdom for å bestemme behandlingsstrategi, utføre behandlingen, gi prognose, råd og veiledning
 • kan observere og beskrive akupunktørens arbeid i en klinisk hverdag
 • kan observere og beskrive pasientenes sykdomshistorie
 • kan under veiledning delta i behandlingsmetoder som moxa og kopping, samt ta ut nåler
 • kan anvende faglig kunnskap for å planlegge, gjennomføre og evaluere behandling med utgangspunkt i offentlige føringer, lovverk og gjeldende rammevilkår
 • kan skrive epikrise til helsepersonell og andre behandlere

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan bearbeide egne reaksjoner i møte med akupunktur i praksis og identifisere sitt læringsbehov
 • kan forholde seg kritisk og analytisk til teoretiske perspektiver og metoder innenfor akupunkturens filosofi

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 87 timer

Selvstudier: 130 timer

Eksamen: 40 timer

Studentklinikk: 18 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 275 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra bransjen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av mappe: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke.

Kontinuasjon av muntlig eksamen: Lik eksamensform som ordinær. 

 

Grunnet forkunnskapskrav vil studenten kunne benytte alle høyskolens gjentaks- og kontinuasjonstilbud. Uavhengig om det er høst- eller våremne. 

Merknader

Dette emnet er anbefalt forkunnskap for emnene Klinisk akupunktur del 2 og Klinisk akupunktur del 3.