Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

Akupunkturpunkter

 • teoretisk og praktisk lokalisasjon av akupunkturpunkter med innstikksretning og innstikksdybde
 • akupunkturpunktenes kategorier og TKM funksjoner

Nåleteknikk

 • forskjellige teknikker

Diagnostiske metoder:

 • innføring i de fire diagnostiske metodene: å se, å høre, å føle, å spørre

Emosjoner i medisinen og tradisjonell kinesisk medisin

Hygiene

 • utstyr
 • i behandling 

Studentklinikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive akupunkturpunktenes anatomiske lokalisasjon, innstikksdybde og innstikksretning
 • kan gjøre rede for akupunkturpunktenes kategorier og TKM-funksjoner
 • kan forklare hvordan emosjoner forstås i medisinen og i tradisjonell kinesisk medisin

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker lokalisasjon av akupunkturpunkter med innstikksretning og innstikksdybde 
 • behersker ulike nåleteknikker
 • anvender de diagnostiske metodene se, høre, føle, spørre
 • kan ta imot og legge til rette for pasienter på studentklinikken
 • kan observere og beskrive akupunktørers arbeid i en klinisk hverdag på studentklinikke
 • kan følge hygieniske retningslinjer for forsvarlig akupunkturbehandling

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan identifisere eget kunnskapsbehov og ta ansvar for egen kunnskapsutvikling/læring
 • kan møte pasienter/studenter/veileder på en faglig og etisk forsvarlig måte
 • kan reflektere over kommunikasjon og samhandling med pasienter og i arbeidsfellesskapet samt overholde taushetsplikten
 • kan følge retningslinjer for påkledning og hygiene
 • forstår forskjellen mellom observasjon og tolkning
 • kan forholde seg kritisk og analytisk til teoretiske perspektiver og praktiske ferdigheter

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur (heltid og deltid)

Læringsaktiviteter

Teoriundervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I den praktiske undervisningen demostrerer faglærer temaet som skal gjennomgås. Dette følges opp med ferdighetstrening, oppgaveløsning og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

300 timer

Arbeidslivstilknytning

Praksis på studentklinikken

Gjesteforelesere fra bransjen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk/muntlig individuell eksamen

Varighet: 30 minutter forberedelse, 25 minutter eksaminasjon

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Merknader

Dette emnet er anbefalt forkunnskap for emnene Klinisk akupunktur del 2 og Klinisk akupunktur del 3.