Innledning

Hensikten med emnet er å gi studenten teoretisk og praktisk kunnskap i design, arbeidsmetoder og minne- og prosessorkostnadene tilknyttet produksjon av sanntids 3D-scener for spill og visualiseringer. Studenten skal lære optimaliseringsteknikker, grunnleggende teknikker i å lage 3D-grafikk for sanntid å kunne lage enkle interaksjoner.  

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • kjenner til teknisk arbeidsflyt og metoder i produksjon av sanntids 3D grafikk.
 • kjenner til optimale løsninger tilpasset plattformkravene.
 • har kunnskap om hardware utviklingen innen sanntids datagrafikk og påvirkningen dette har på design prosessen.
 • kjenner til visuelle metoder og teknikker for å kunne skape egne uttrykk i en sanntids 3D scene.

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan optimalisere 3D-scener for forskjellig bruk avhengig av valgt plattform.
 • kan skape og tilpasse 3D-scener og modeller til bruk i sanntids 3D-grafikk for pc og mobile enheter.
 • kan ta i bruk visuelle virkemidler i arbeid med sanntids 3D-grafikk.
 • kan lage enkle interaksjons elementer med script.

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan vurdere metode og anvende optimale teknikker i produksjon av sanntids 3D-grafikk.
 • kan vurdere og anvende ulike visuelle uttrykk i produksjon av sanntids 3D-grafikk.
 • har forståelse for god struktur og arbeidsflyt i et sanntids 3D-prosjekt.
 • kan vurdere og anvende enkel nodebasert logikk i en sanntids 3D-scene 
 • kan vurdere og anvende enkle interaksjons script i en sanntids 3D-scene.

Emnet inngår i

Bachelor 3D-grafikk

Læringsaktiviteter

Forelesninger og praktiske øvingsoppgaver med veiledning i klasserommet. 

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 25 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

3D-programvare pakke (ek. 3D studio max), spillmotor (Unity 3D) og et bilde behandlingsprogram (f.eks. Photoshop)

Arbeidslivstilknytning

Studentene vil arbeide med oppgaver som er reelt for bransjen. Det vil kunne bli bedriftsbesøk og gjestelærere fra bransjen. 

Eksamen

Eksamenstype: Sammensatt individuell eksamen bestående av to semesteroppgaver*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Studentene blir vurdert i refleksjon og ferdigheter i design, optimalisering og minnehåndtering i produksjon av sanntids 3d grafikk for ulike plattformer.

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgaver på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk grunnemne som bygger på emner som 3D-grafikk 1 med et spesielt fokus på sanntids 3D grafikk som f.eks. scener i spill eller i visualiseringer. For å få fullt utbytte av undervisningen, bør studenten ha grunnleggende kjennskap til 3D-verktøy og bildebehandlingsprogrammer.