Innledning

Emnet har til hensikt å gi kunnskap om å skape digitale spesialeffekter som røyk, ild, vann og ødeleggelser til bruk i animerte film- og spillsekvenser. Studentene vil få kunnskap om hvordan de fysiske karakteristikkene til effekter blir simulert digitalt og hvordan man i etterarbeid kan anvende disse som effekter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kjennskap til beregning av dynamiske effekter.
  • har kjennskap til hvordan dynamisk simulering kan brukes til manipulering av geometri og partikler.
  • har kjennskap til hvordan skape interaksjon mellom dynamiske effekter og 3D elementer.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan lage simuleringer av røyk, ild, vann og interaksjonen mellom disse effektene i en scene.
  • kan anvende effekter i en helhetlig animasjon
  • kan rendere og integrere effekter i et filmklipp

Generell kompetanse 

Studenten...

  • har teoretisk og praktisk kunnskap til å kunne anvende simuleringsverktøy til å skape digitale effekter for film og animasjon 

Emnet inngår i

BA 3D-grafikk

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer Selvstudium - 80 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Programvare for produksjon av 3D-grafikk og dynamisk simulering som, samt ett etterarbeidsverktøy for film som f.eks. After Effects og en spillmotor som for eks. Unity 3D.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av to semesteroppgaver (produksjoner)

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Merknader

Anbefalte forkunnskapskrav: 3D-grafikk 1, 3D-grafikk 2 og 3D-animasjon 1