Innledning

Hensikten med emnet er å gi studenten en helhetlig erfaring med ett større praktisk prosjektarbeid som involverer 3D-grafikk. Studenten skal planlegge og gjennomføre en omfattende prosjektcase i gruppe, og vil både få trening i teamwork og i å bruke moderne teknikker, metoder og verktøy for produksjon og organisering og av ett større prosjekt.  

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til hvordan en prosjektstyringsmetode kan benyttes i en produksjon. 
 • kjenner til ulike metoder og rammeverk som eksisterer
 • kan redegjøre for ulike måter å teste en løsning i et prosjekt
 • kjenner til utfordringer og mulige løsninger for versjonskontroll og sikring av ressurser i et prosjekt med flere deltakere.
 • kan planlegge og gjennomføre et større prosjekt og utvikle en prosjektplan som strekker seg over en periode.

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan jobbe i team og utvikle ett prosjekt fra en problemstilling til ferdig løsning. 
 • kan anvende et prosjektstyringsverktøy til planlegging og oppfølging av prosjektet
 • kan anbefale og håndtere versjonskontroll, sikkerhet og arbeidsflyt knyttet til delte ressurser i ett prosjekt der flere deltakere er aktive samtidig

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan samarbeide i en prosjektgruppe om planlegging og gjennomføring av en oppgave av betydelig størrelse. 
 • kan reflektere over bruk av metoder for prosjektstyring
 • kan jobbe mot deadlines og kunne levere med god kvalitet til rett tid

Emnet inngår i

BA 3D-grafikk

Læringsaktiviteter

Workshop, forelesninger og arbeid i studio. 

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 70 timer 

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 260 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt gruppeeksamen bestående av to produksjonseksamener

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F, der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter og F er stryk.

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt