Innledning

Emnet skal gi studenten innsikt i nye teknologier og kommunikasjonsplattformer som er sentrale innenfor PR feltet. Ved en grundig innføring i nye digitale plattformer, verktøy og teknologi skal studenten lære å mestre teknologi på kreativt vis i PR og kommunikasjonsarbeidet.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • har kunnskap om digitale strategier og taktikker
  • forstår bruken av teknologi og verktøy i PR-arbeidet
  • kan redegjøre for relevante digitale problemstillinger

Ferdigheter 

Studenten...

  • behersker aktuelle og relevante digitale verktøy og plattformer
  • benytter teknologi på kreativt vis i PR- og kommunikasjonsarbeidet
  • kan utvikle og presentere en strategisk og taktisk digital PR-plan

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan kritisk vurdere og reflektere rundt betydningen av bruk av dagens digitale muligheter og teknologi og dens relasjon til kommunikasjonsbransjen og samfunnet for øvrig
  • kan reflektere over etiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med bruk av digitale plattformer og ny teknologi

Emnet inngår i

Bachelor i Strategi og PR

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, workshops, gruppearbeid, caseoppgaver, presentasjoner og skriftlig arbeid. Diskusjoner og meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning både i det teoretiske og praktiske, vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 90 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 129 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 50 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 21 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

PC/MAC

Smartphone

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra medie- og kommunikasjonsbransjen og obligatorisk arbeid gjennom semesteret med et reelt case fra arbeidslivet.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (1-3 studenter) 

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.