Innledning

Emnet skal gi en innføring i hvordan formelle og uformelle makt- og beslutningssystemer i Norge er bygget opp - med et spesielt fokus på politiske og byråkratiske roller og systemer på stats- og kommunalnivå, interesseorganisasjoner, media, brukerbasert direkteinnflytelse og sosiale mediers rolle. Studentene vil få innsikt i, og arbeide med, et maktkart som viser informasjonsstrømmer, beslutningsprosesser og formelle beslutningsorganer.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • skal være i stand til å tolke og forstå et hvem som influerer på en politisk eller samfunnspåvirkende basert beslutningsprosess, fra idé til beslutning.
  • skal vite hvor og hvordan man kan søke relevant informasjon om pågående og kommende politiske og samfunnspåvirkende prosesser.
  • skal kunne vite hvilke muligheter som finnes for å påvirke politiske/samfunnspåvirkende prosesser - og maktstrukturer.

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal kunne vurdere reell og kontekstuell situasjon knyttet til en politisk/ samfunnspåvirkende beslutningsprosess - og kunne presentere en analyse og råd om hvordan man kan påvirke denne.
  • skal kunne gi råd til virksomheter som søker kunnskap om, og/eller innflytelse i, beslutninger som skal fattes i offentlige og politiske prosesser.
  • skal kunne bruke et maktkart som utgangspunkt for påvirkning.

Generell kompetanse

Studenten...

  • skal ha innsikt i et overordnet maktkart for Norge, med forståelse for hvilke aktører som påvirker politiske/samfunnspåvirkende beslutningsprosesser.
  • skal kunne opptre som rådgiver i interne eller konsultative vurderinger knyttet til behov for å påvirke politiske/samfunnspåvirkende beslutningsprosesser.
  • skal være i stand til å kritisk reflektere over egen og/eller oppdragsgivers rolle og etiske dilemmaer i forbindelse med påvirkning av politiske/samfunnspåvirkende beslutningsprosesser.

Emnet inngår i

Valgfritt emne for Strategi og PR

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, gruppearbeid, caseoppgaver, presentasjoner og eksterne/relevante besøk. Det vil bli lagt vekt på diskusjoner og meningsutvekslinger, og foreleser vil også sette av tid for spørsmål og refleksjoner utenom forelesningene - for veiledning både i det teoretiske og praktiske, etter behov.

Pensum, forelesningsrekken, tilbudet om tilleggslitteratur, eksterne forelesere og eksterne besøk vil samlet gi studenten mulighet til aktiv læring, styrking av refleksjonsnivå på fagområdet og grunnlag for presentasjoner av case for klassen, innenfor hele verdikjeden i faget.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 44 timer Selvstudium - 65 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 25 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 22 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 16 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

NA

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til¿frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 72 timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen

Pensumlitteratur

Makt, medier og politikk. Norsk politisk kommunikasjon. Ihlen, Øvind og Slogerbø, Eli og Allern, Sigurd (red.) Universitets-forlaget 2015 978821502458-3 

Innsyn. Slik kikker du byråkrater og politikere i kortene. Jensen, Arne og Sjue Finn (red.) J-forlaget 2012 978827147364-8

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Ingen