Innledning

Markedskommunikasjon handler om å påvirke kunder, hver dag. Studenten vil jobbe med kommunikasjonskampanjer på internasjonalt, nasjonalt og lokalt plan med fokus på nye trender i markedskommunikasjon, inkludert digitale strategier og markedsføring for kommersielle og offentlige virksomheter samt interesseorganisasjoner (NGO). Studenten skal få bred erfaring innen virksomhets- og merkevarekommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • har kunnskap om markedsteoretiske modeller
  • kjenner til oppdrags- og markedskommunikasjonens oppbygging
  • forstår bruken av medietilpassete kommunikasjonsprosesser
  • kan redegjøre for relevante markedsfaglige problemstillinger

Ferdigheter 

Studenten...

  • behersker markedskommunikasjon som strategisk verktøy
  • er i stand til å gjennomføre en markedsanalyse og en målgruppeanalyse
  • kan utvikle og presentere en markedsplan inkludert forslag til markedsaktiviteter

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan kritisk vurdere og reflektere rundt betydningen av oppdrags- og markedskommunikasjon og dens relasjon til kommunikasjonsbransjen og samfunnet for øvrig
  • har forståelse for de etiske utfordringene knyttet til markedskommunikativt arbeid

Emnet inngår i

Bachelor i Strategi og PR

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, gruppearbeid, caseoppgaver, presentasjoner og skriftlig arbeid. Diskusjoner og meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning både i det teoretiske og praktiske, vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 84 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 150 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 35 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 21 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

PC/Mac

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra medie- og kommunikasjonsbransjen og obligatorisk arbeid gjennom semesteret med et reelt case fra arbeidslivet.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave, produksjonseksamen individuell eller i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.