Innledning

Emnet består av tre hovedtemaer, nemlig forhandling, påvirkning og kriseledelse.

Temaer i forhandling vil være ulike typer forhandling med fokus på:

 • fordelingsforhandlinger
 • integrasjonsforhandlinger
 • internasjonale forhandlinger
 • de forskjellige stadier i forhandlinger med tilhørende teknikker og metoder

Temaet påvirkning vil ta for seg:

 •  en helhetlig modell for strategisk påvirkning
 •  ulike straetgier for påvirkning, samt etikk og kommunikasjon
 •  grunnleggende regler/våpen/faser for påvirkning

Temaer i kriseledelse vil ha fokus på:

 •  risiko- og sårbarhetsanalyse
 •  beredskapsplaner
 •  kriselederen
 •  organisering og drift av kriseledelse
 •  presse og informasjonsarbeid
 •  Post Crisis Management

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om innflytelse, makt og ledelse.
 • kan gjengi og forklare temaene påvirkning, forhandling og kriseledelse i arbeidslivet generelt, og reiselivsnæringen spesielt.
 • kan gjengi og forklare prinsipper og metoder for påvirkning, hvordan de virker og bruk av påvirkning i samfunnet generelt og blant næringens aktører spesielt.
 • kan beskrive strategiutforming, prosesshåndtering og typer utfordringer i forhandlinger.
 • kan gjengi og forklare kriseledelse og beredskapsarbeid med beredskapslaner og nødvendige metoder og verktøy.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan planlegge, lede og gjennomføre forhandlinger og påvirkning mot ulike målgrupper, for eksempel leverandører/tilbydere av ulike reiselivstjenester og -opplevelser, eller aktuelle myndigheter.
 • kan initiere, planlegge og lede krisesituasjoner, anvende grunnleggende metoder, velge fremgangsmåte og effektive virkemidler.

Generell kompetanse

Studenten...

 • er bevisst effekten av systematisk påvirkningsarbeid.
 • er bevisst verdien av og de langsiktige konsekvensene av forhandlinger.
 • er bevisst hvordan en krisesituasjon stiller krav til kriselederen.
 • forstår hvordan en organisasjon/bedrift eller reiselivsaktør må forberede seg på å kunne takle ekstraordinære hendelser/kriser gjennom kompetansehevende aktiviteter og opplæring i krisehåndtering.

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av teori og praktisk anvendelse i relevante prosesser og scenarioer. Det vil bli jobbet i grupper og gitt øvelse med individuelle presentasjoner innen påvirkning, forhandlinger og kriseledelse. Studentene vil arbeide med konkrete forhandlinger og øvelser, samt en øvelse i krisesituasjoner med eksempelstudie fra turoperatør, hotell, transportselskap, reiselivsbedrift eller destinasjon.

Anbefalt tidsbruk

210 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Case og/eller gjesteforeleser fra bransjen benyttes der det er relevant.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 25 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt