Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

Sentrale begreper

 • Globalisering, kompleksitet og tilhørighet
 • Etnosentrisme og kulturrelativisme, stereotypier og fordommer, empati
 • Kulturbegrepet og kulturfilter 
 • Kommunikasjonsteori, kommunikasjon som prosess, som tegn, fortolkning og kommunikasjonsmodeller
 • Verbal og non-verbal kommunikasjon, kommunikasjonsstiler, argumentasjonsstrategier
 • Høykontekstuell og lavkontekstuell kommunikasjon
 • Kulturelt baserte ulikheter i persepsjon, kognisjon og emosjon 
 • Verdensbilde, verdier og normer
 • Sosial kontekst, tidsoppfatning 
 • Hierarki - egalitet, individualisme - kollektivisme, privat - offentlig sfære

Kulturforståelse i nærings- og arbeidsliv 

 • Både turistrollen, kunde-, medarbeider- og ledelsesperspektivet utforskes og analyseres som arena for gjensidig forståelse og samhandling på tvers av kulturelt baserte forskjeller og likheter
 • Omhandler primært ansikt-til-ansikt situasjoner på en arbeidslivsarena, sekundært mediaformidlet kommunikasjon 
 • Komparasjon mellom ulike forretningskulturer globalt, eks. Kina og Skandinavia og "det norske" 
 • Ulike ledelsesstiler, makt og autoritet, kulturelle dilemma
 • Rolle og status, kjønn, religion, endring, tilpasning, mangfold
 • Globaliseringens betydning for kulturmøter innen etikk og korrupsjon

Kultur og kommunikasjon  

 • Kulturkunnskap: Kina og det asiatiske markedet
 • Markedskommunikasjon og symbolbruk i interkulturelle omgivelser
 • Konflikt og interkulturell kommunikasjonskompetanse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten..

 • har kunnskap og innsikt i reiselivs- og hotellnæringen og det internasjonale arbeidslivet som arena for global samhandling og interkulturell kommunikasjon 
 • kan gjøre rede for ulike sosialantropologiske og sosiologiske perspektiver på kommunikasjon
 • kjenner til andres bilde av nordmenn og nasjonen Norge, og har kunnskap om "oss og dem"- tenkning (orientalisering) og bruk av stereotypier

Ferdigheter

Studenten..

 • kan analysere samhandlingsprosesser og gjenkjenne kommunikasjonsforskjeller
 • kan benytte seg av relevante strategier, metoder og teknikker for å oppnå effektiv kommunikasjon i relasjon til kunder/turister/gjester og medarbeidere/ledere fra ulike kulturer
 • kan identifisere mulige kulturelle årsaker til konflikter som kan oppstå
 • er i stand til å anvende komparative perspektiver for å kunne løse og/eller unngå kommunikasjonsproblemer
 • behersker kritisk bruk av kilder når han/hun søker kulturkunnskap
 • kan gjøre rede for mellommenneskelig kommunikasjon som en prosess og kan analysere denne prosessen i et kontekstuelt og komparativt perspektiv

Generell kompetanse

Studenten..

 • kan reflektere over globaliseringens betydning for kulturmøter innen tema som mangfold, etikk og korrupsjon
 • har innsikt i kulturelle dimensjoner i forretnings- og arbeidsliv, ved å forstå mulige årsaker til komunikasjonsforskjeller mellom individer
 • kan foreta etiske vurderinger og valg

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i hotelledelse

Læringsaktiviteter

Dialogbaserte forelesninger med øvelser og samtaler i grupper og plenum. Casediskusjoner og -oppgaver. Emnet krever stor grad av selvstudium gjennom lesning, samt samarbeid i kollokvier for å drøfte ulike problemstillinger for å kunne oppnå tilstrekkelig forståelse og ferdigheter

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Bruk av gjesteforeleser(e) fra bransjen og/eller internasjonalt arbeidsliv som jobber med relevante og konkrete problemstillinger.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 48 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt